Ziemniaki w bezglutenowej diecie

Informacja prasowa
Warszawa, 17 listopada 2020 r.

Ziemniaki w bezglutenowej diecie

Wiele os??b coraz ch?tniej decyduje si? na przej??cie na diet? bezglutenow?. W podstawowych za??o??eniach nie r????ni si? ona od zasad zdrowego od??ywiania. Jedyna r????nica polega na ca??kowitej eliminacji glutenu. Czym jest gluten? To bia??ko zawarte w niekt??rych zbo??ach. Do jednych z najpopularniejszych produkt??w w diecie bezglutenowej nale??? wi?c ziemniaki, kt??re jako ??r??d??o w?glowodan??w z??o??onych doskonale zast?puj? produkty zbo??owe zawieraj?ce gluten ?? wyja??nia dietetyczka Agnieszka Piska??a-Topczewska w ramach kampanii ??Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz?.

– Dieta bezglutenowa to nie tylko moda, ale przede wszystkim podstawa zapobiegania lub wsp????leczenia wielu chor??b przewodu pokarmowego. Ponad 10% Polak??w powinno tak? diet? stosowa? ze wzgl?du na r????ne dolegliwo??ci zwi?zane z problemem trawienia glutenu ?? s? to chocia??by osoby z celiaki?, nieceliakaln? nietolerancj? glutenu czy alergi? na pszenic? – m??wi Agnieszka Piska??a-Topczewska, specjalistka ds. ??ywienia. ?? Przechodz?c na diet? bezglutenow?, niezale??nie czy decyzja jest podyktowana zaleceniami lekarza, czy innymi przes??ankami, nale??y pami?ta? o obowi?zuj?cych zasadach zdrowego od??ywiania. Jednym z najcz?stszych b???d??w stosowania diety bezglutenowej jest nie??wiadome wybieranie produkt??w zanieczyszczonych glutenem lub zawieraj?cych jego niewielkie ilo??ci. Przy takiej diecie eliminacyjnej istnieje r??wnie?? ryzyko wyst?powania niedobor??w sk??adnik??w mineralnych np. wapnia czy fosforu oraz witamin, szczeg??lnie z grupy B, a tak??e zmniejszonego udzia??u w?glowodan??w w realizacji dziennego zapotrzebowania na energi? ?? dodaje.

Ziemniaki a gluten
W diecie bezglutenowej podstaw? jad??ospisu, opr??cz eliminacji produkt??w na bazie zb???? glutenowych, powinny znale??? si? produkty ??wie??e, wysokiej jako??ci, jedzone w regularnych, 4-5 posi??kach dziennie. Ziemniaki, podobnie jak wszystkie pozosta??e warzywa i owoce, s? produktami bezglutenowymi, dlatego s? bezpieczne dla os??b na diecie bezglutenowej. Przede wszystkim s? produktem dostarczaj?cym znacznej ilo??ci w?glowodan??w z??o??onych w postaci skrobi, kt??ra zgodnie z zasadami zdrowej zbilansowanej diety powinna by? podstawowym ??r??d??em energii.

Ziemniaki doskonale zast?puj? produkty zbo??owe zawieraj?ce gluten. Dodatkowo dostarczaj? znacznych ilo??ci witaminy C, kt??ra wspomaga uk??ad odporno??ciowy, mocno nadwyr???ony w przypadku os??b z problemami przewodu pokarmowego. Osoby na diecie bezglutenowej mog? mie? obni??on? odporno??? w zwi?zku z deficytem spo??ywania i przyswajania kluczowych sk??adnik??w od??ywczych oraz cz?stymi biegunkami, kt??re ograniczaj? wch??anianie wa??nych zwi?zk??w chemicznych pochodz?cych z ??ywno??ci.

Ziemniaki zawieraj? r??wnie?? pewne ilo??ci ??elaza, najlepiej wch??aniaj?cego si? w ??towarzystwie? witaminy C, wspomagaj? procesy tworzenia czerwonych krwinek, zapobiegaj?c niebezpiecznej anemii. Dodatkowo znaczne ilo??ci witamin z grupy B doskonale zast?puj? produkty zbo??owe (pszenica, ??yto, j?czmie??), kt??re musz? by? wyeliminowane.

M?ka ziemniaczana w bezglutenowej kuchni
W odpowiedzi na zapotrzebowanie konsument??w pojawia si? coraz wi?cej przepis??w kulinarnych, kt??re stosuj? zamienniki produkt??w glutenowych. Niestety dost?pno??? niekt??rych z nich, przede wszystkim gotowych produkt??w, charakteryzuje si? wysok? cen?, ale r??wnie?? wysokim stopniem przetworzenia. U wielu os??b (przede wszystkim dzieci), kt??re s? na diecie bezglutenowej, wyst?puj? du??e niedobory ??ywieniowe zwi?zane ze znacznymi ograniczeniami w diecie. M?ka ziemniaczana nale??y do produkt??w naturalnie bezglutenowych, dlatego warto w???czy? j? do codziennego ??ywienia. Sama skrobia jest niezwykle bogata w substancje, kt??re dodatkowo wp??ywaj? na lepko??? ciasta. W swoim sk??adzie m?ka zawiera witamin? C oraz B6, a tak??e pewn? ilo??? sk??adnik??w mineralnych, takich jak fosfor, wap??, potas, magnez i s??d. M?ka ziemniaczana ma r??wnie?? neutralny smak, pozbawiona jest zapachu co znacznie zwi?ksza jej wszechstronne zastosowanie kulinarne.

– Osoby przechodz?ce na diet? bezglutenow? cz?sto odczuwaj? deficyt ulubionych potraw, kt??re by??y cz???ci? ich dotychczasowego jad??ospisu. Szukaj?c alternatyw lub zast?puj?c w niekt??rych przepisach m?ki glutenowe m?k? ziemniaczan?, mo??emy uzyska? podobne w??a??ciwo??ci smaku, zapachu i konsystencji ulubionych potraw. M?ka ziemniaczana doskonale sprawdza si? jako dodatek w takich potrawach jak kluski, nale??niki, omlety, ciasta, a nawet chleby. Sprawdzi si? r??wnie?? jako zag?szczacz do sos??w, zup, kisieli czy budyni??w – dodaje Agnieszka Piska??a-Topczewska.

Og??lnopolska kampania informacyjno-edukacyjna ??Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz?, kt??rej organizatorem jest Federacja Bran??owych Zwi?zk??w Producent??w Rolnych, sfinansowana jest ze ??rodk??w Funduszu Promocji Owoc??w i Warzyw.

Wi?cej informacji o kampanii znajduje si? na stronie internetowej:
www.ziemniakiczykartofle.com.pl oraz profilu na Facebooku: www.facebook.com/ziemniakiczykartofle

Authors
Top