Codzienny-niecodzienny ?? dlaczego burak ma swoje ??wi?to?

Warszawa, 20.11.2020 r.
INFORMACJA PRASOWA

Codzienny-niecodzienny ?? dlaczego burak ma swoje ??wi?to?

We wtorek 24 listopada przypada nietypowe ??wi?to ?? tego dnia obchodzimy Dzie?? Buraka. To niepozorne warzywo, przez lata obecne w tradycyjnej kuchni, dzi?? odkrywamy na nowo jako ??r??d??o kulinarnych inspiracji i dobroczynnych sk??adnik??w. Czym dok??adnie zas??u??y?? sobie burak na w??asne ??wi?to?

Po??udniowy, ale nasz
Burak przez lata zadomowi?? si? w polskiej kuchni i trudno uwierzy?, ??e do Europy ??rodkowej przyw?drowa?? a?? z Grecji. Znany by?? w staro??ytno??ci, ale na mi?dzynarodowych sto??ach na dobre zago??ci?? w XV wieku W Polsce w??r??d warzyw gruntowych burak zajmuje 3. miejsce pod wzgl?dem plon??w: zbieramy go ok. 300 tys. ton rocznie, z czego ponad 20 tys. ton sprzedajemy za granic?. Niestety w ostatnim czasie burak traci na popularno??ci. W ubieg??ym roku jego spo??ycie spad??o a?? o 11 proc. Czas odwr??ci? t? tendencj? i si?ga? po buraki cz???ciej: podzi?kuj? nam za to i polscy rolnicy, i nasze w??asne zdrowie.

Prozdrowotna moc buraka
Nie bez przyczyny osobom ci???ko chorym, np. na nowotw??r, zaleca si? picie soku z buraka. Buraki polepszaj? wydolno??? organizmu, a zawarta w nich betanina (naturalny barwnik) ma dzia??anie przeciwutleniaj?ce, wspomaga walk? z niekt??rymi nowotworami oraz przywraca si??y po chemioterapii. Sok z buraka mo??na pi? r??wnie?? profilaktycznie, a nawet jest to wskazane, podobnie jak picie innych sok??w i regularne jedzenie owoc??w i warzyw. Pami?tajmy, ??e ka??dego dnia powinni??my spo??ywa? przynajmniej 400 g owoc??w i warzyw, a szklanka soku (200 ml) stanowi pe??nowarto??ciow? ich porcj?. Je??li b?dzie to sok z buraka, opr??cz witamin i aminokwas??w zapewnimy sobie solidn? dawk? potasu, kt??ry wspiera uk??ad nerwowy oraz krwiono??ny.

Burak dla sercowc??w, ci???arnych i senior??w
Buraki powinny by? na sta??e obecne w diecie os??b z nadci??nieniem i cierpi?cych na choroby uk??adu kr???enia. Zawarta w nich betanina obni??a poziom homocysteiny, zwi?kszaj?cej ryzyko mia??d??ycy, a jednocze??nie przeciwdzia??a zwapnieniom naczy?? krwiono??nych i pomaga unormowa? poziom cholesterolu. Jedzenie burak??w wp??ywa pozytywnie na produkcj? krwi, a dzi?ki du??ej ilo??ci folian??w tak??e na wzrost tkanek matczynych w czasie ci???y. Foliany odgrywaj? r??wnie?? wa??n? rol? w prawid??owym funkcjonowaniu uk??adu immunologicznego. Niedostateczne spo??ycie folian??w mo??e znacz?co wp??ywa? na odpowied?? odporno??ciow? organizmu, hamuj?c aktywno??? kom??rek odporno??ciowych. W dodatku kwas foliowy jest niezb?dny do prawid??owego funkcjonowania uk??adu nerwowego, poniewa?? wp??ywa na powstawanie neuroprzeka??nik??w takich jak dopamina, adrenalina i noradrenalina, co decyduje nie tylko o naszym zdrowiu fizycznym, ale r??wnie?? samopoczuciu. Warto wspomnie? te?? o obecnych w burakach naturalnych azotanach, kt??re korzystnie oddzia??uj? na przep??yw krwi w m??zgu, przez co op????niaj? demencj?.

Burak nie tylko na barszcz
Za burakiem w diecie przemawia tak??e niska kaloryczno??? (tylko 42 kcal w 100 g) oraz niezliczone w??a??ciwo??ci kulinarne. Myli si? ten, kto uwa??a, ??e buraki nadaj? si? wy???cznie na barszcz, ch??odnik lub jako dodatek do kotleta. Burak radzi sobie ??wietnie tak??e w nowoczesnej kuchni, sprawdzaj?c si? w mniejszych i wi?kszych eksperymentach. Nikogo nie dziwi jego obecno??? w sa??atkach, smoothie czy hummusie. Sok z buraka te?? nie musi by? zawsze taki sam ?? mo??e by? sok kiszony lub nie, jednosk??adnikowy z buraka lub z dodatkiem soku z jab??ek lub innych owoc??w czy warzyw. Ka??dy jest pyszny i zdrowy, a pi?kna soczysta buraczana barwa zach?ca do delektowania si? sokiem.

Buraki znakomicie rosn? w polskim klimacie, r??wnie dobrze si? przechowuj?, wi?c nie zapominajmy o ich korzystnych w??a??ciwo??ciach ?? zadbajmy, by pocz?wszy od tegorocznego Dnia Buraka, by?? coraz cz???ciej obecny w naszej diecie.

Wi?cej informacji na www.apetytnapolskie.com

O KUPS
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producent??w Sok??w (KUPS) to organizacja non profit zrzeszaj?ca oraz integruj?ca producent??w sok??w, nektar??w i napoj??w z owoc??w i warzyw. Reprezentuje firmy dostarczaj?ce na rynek krajowy oko??o 70% sok??w owocowych i warzywnych oraz zag?szczonych sok??w owocowych i warzywnych w Polsce. Stowarzyszenie wsp????pracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami p????produkt??w, maszyn i opakowa??. Jest r??wnie?? aktywnym cz??onkiem Stowarzyszenia AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Sok??w Owocowych). W trosce o konsument??w, dok??ada stara??, aby stale zapewnia? wysok? jako??? produkt??w na rynku. W tym celu Stowarzyszenie KUPS przy wsp????pracy z EQCS powo??a??o system samokontroli przemys??owej DSK (Dobrowolny System Kontroli sok??w i nektar??w), kt??rego celem jest dbanie o wysok? jako??? produkt??w dostarczanych konsumentom przez bran???. Wdro??enie systemu praktycznie wyeliminowa??o nieprawid??owo??ci w procesie produkcji sok??w. Obecnie Polska bran??a sokownicza jest w grupie nielicznych lider??w UE, u kt??rych sporadycznie wyst?puj?ce nieprawid??owo??ci s? na bie???co weryfikowane i usuwane.

Authors
Top