Naukowcy alarmuj?: Kleszcze zim? s? wyg??odnia??e i nadal aktywne

18.11.2020
Informacja prasowa

W Polsce ??yje ponad 21 gatunk??w kleszczy. Kr??tkie i ciep??e zimy z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach sprzyjaj? ich rozwojowi i bytowaniu w listopadzie, grudniu, a nawet styczniu. Dotychczas uwa??ali??my, ??e wraz z jesieni? problem ochrony przed tymi paj?czakami traci?? na znaczeniu. Tymczasem dzi?? kleszcze, kt??re jeszcze kilka lat temu zwyk??y spa? o tej porze roku stanowi? ca??y czas realne zagro??enie i przenosz? gro??ne choroby, zagra??aj?ce zdrowiu i ??yciu zwierz?t domowych i ich w??a??cicieli.
Zmiany w przebiegu p??r roku s??u??? kleszczom
Wed??ug danych ??wiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w latach 2020-2024 prawie wszystkie regiony ??wiata b?d? du??o cieplejsze, ni?? w przesz??o??ci. Analizuj?c statystyki od 1975 r. w Polsce ka??da kolejna zima jest cieplejsza od poprzedniej, ??rednio o ponad 2 stopnie. Cz???ciej, ni?? kiedykolwiek obserwujemy te?? ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak tr?by powietrzne, gradobicia i rekordowe upa??y.
Jeszcze kilka lat temu kleszcze zapada??y w sen zimowy, a sprzyja??y temu temperatury utrzymuj?ce si? poni??ej zera. Wtedy mogli??my uzna?, ??e ten temat mamy ju?? za sob?. Jak twierdz? eksperci kampanii edukacyjnej #POFT, zmiany sezonowo??ci p??r roku powoduj? wzmo??on? aktywno??? ektopaso??yt??w w czasie zimy. Wyg??odnia??e kleszcze wyruszaj? na polowanie ju?? przy temperaturze powy??ej 7 st. C, a taka temperatura mo??e si? utrzymywa? nawet przez ca??y rok. Je??eli prognozy na ten rok si? potwierdz?, to wi?cej kleszczy wyruszy jesieni? i zim? w poszukiwaniu ??ywiciela.
Badanie zainicjowane przez ekspert??w wykaza??o, ??e ponad 59% ankietowanych Europejczyk??w nie jest ??wiadomych zagro??enia – nie wiedz? jakie choroby przenosz? kleszcze i inne paso??yty. Bagatelizuj?c problem, nie stosuj? ??adnej ochrony przeciwko paso??ytom. Przez to koty i psy s? nara??one s? na kontakt z paj?czakami, kt??re przecie?? nie zagra??aj? tylko ich ??yciu, ale te?? zdrowiu ca??ej rodziny.
Kleszcze nie ??pi?
Na ??wiecie znanych jest ponad 800 gatunk??w kleszczy, a w Polsce wyst?puje ich 21. Ostatnie badania PZH wskazuj? na to, ??e prawie 70% zebranych jesieni? kleszczy by??o nosicielami gro??nych bakterii. Co ciekawe, stwierdzono tak??e ich zwi?kszon? obecno??? w miastach, a ich liczba nieznacznie odbiega??a od tej w lasach. Dlatego trzeba pami?ta?, ??e problem nie dotyczy jedynie zwierz?t biegaj?cych po polach czy ???kach. Kleszcze ze spaceru mo??e przynie??? ka??dy pies lub wychodz?cy kot, ???cznie z tymi, kt??re mieszkaj? w du??ych miastach – te paj?czaki ch?tnie goszcz? w naszych ogrodach i w parkach.
– Nale??y podkre??li?, ??e kleszcze s? nadal aktywne w ch??odniejszych temperaturach, preferuj? ??rodowiska wilgotne, wi?c warunki atmosferyczne jesieni? i ciep??? zim? im sprzyjaj?. Cz?stymi ?go???mi” w gabinetach weterynaryjnych s? kleszcz ???kowy (Dermacentor reticulatus) i kleszcz pospolity (Ixodes ricinus), kt??re doskonale czuj? si? w temperaturach w granicach kilku stopni powy??ej zera. Kleszcz ???kowy jest uwa??any za g????wnego nosiciela babeszjozy, kt??ra mo??e zako??czy? si? ??mierci? zaatakowanego zwierz?cia – komentuje lekarz weterynarii, ekspert kampanii #POFT, Dr Micha?? Ceregrzyn.

Najcz?stsze choroby przenoszone przez kleszcze
Ka??dy gatunek kleszcza ma sw??j ??zestaw? chor??b, kt??rymi mo??e zarazi?. Opr??cz znanej wi?kszo??ci ludzi boreliozy kleszcze przenosz? choroby takie jak:
?? Babeszjoza ?? to choroba szczeg??lnie gro??na dla psa. Nieleczona mo??e zako??czy? si? ??mierci? zwierz?cia w ci?gu zaledwie kilku dni. Objawy choroby pojawiaj? si? 1-3 tygodnie po uk?szeniu przez zaka??onego kleszcza. S? to gor?czka, senno???, wymioty, niech?? do jedzenia czy ciemny mocz. Leczenie musimy wdro??y? niezw??ocznie po zdiagnozowaniu choroby.

?? Anaplazmoza ?? Objawy kliniczne anaplazmozy s? nieswoiste. Podobnie jak w przypadku babeszjozy u chorego zwierz?cia pojawia si? gor?czka, biegunka i wymioty. Zwierz? jest osowia??e i bardzo senne. Rzadko wyst?puj? objawy neurologiczne. Apatia i brak apetytu stwierdzane s? u 75% ps??w, u ponad 50% zaka??onych zwierz?t pojawiaj? si? zaburzenia dotycz?ce uk??adu ruchu, jak sztywny ch??d, os??abienie i kulawizny. Bolesno??? staw??w obserwowana jest u mniej ani??eli 10% zaka??onych. W ostrej anaplazmozie dochodzi do spadku masy cia??a, krwawienia z b??on ??luzowych, powi?kszenia w?troby, ??ledziony i w?z????w ch??onnych.

Profilaktyka o ka??dej porze roku
Eksperci kampanii POFT apeluj?, by w jesienne i zimowe dni nie rezygnowa? z profilaktyki przeciw kleszczom. Metod ochrony przed kleszczami jest wiele, a wyb??r najlepiej skonsultowa? z lekarzem weterynarii, kt??ry doradzi jaki spos??b jest najbardziej odpowiedni dla danego zwierz?cia i jak nale??y go w??a??ciwie stosowa?.
Zawsze sprawd??my naszego psa i kota po powrocie ze spaceru. Gdy ju?? znajdziemy kleszcza wczepionego w sk??r? naszego pupila, najszybciej jak to mo??liwe udajmy do lekarza weterynarii, kt??ry zidentyfikuje gatunek i wdro??y odpowiedni? profilaktyk?. Nie zwlekajmy z decyzj? ?? niekt??re choroby mog? by? ??miertelne lub powodowa? szereg przykrych objaw??w.

Co robi? kiedy znajdziemy kleszcza na sk??rze psa lub kota?
?? Dzia??aj szybko! Usu?? kleszcza samodzielnie lub popro?? o to niezw??ocznie lekarza weterynarii. Po 24 h przebywania kleszcza w sk??rze zwi?ksza si? ryzyko zapadni?cia na chorob? odkleszczow?.
?? Obserwuj zwierz?. W razie jakichkolwiek w?tpliwo??ci, szybko zasi?gnij porady lekarza weterynarii.
****
Biuro prasowe kampanii
Joanna Trakul
662-208-211
Na temat kampanii Protect Our Future Too
Kampania Protect Our Future Too powsta??a po to, by zwi?ksza? ??wiadomo??? na temat wp??ywu zmian sezonowo??ci (takich jak cieplejsze jesienne i zimowe miesi?ce oraz wy??sze temperatury w ci?gu roku) na zwierz?ta oraz to, jak ich zdrowie wi???e si? ze zdrowiem ich w??a??cicieli. Psy i koty stanowi? istotn? cz???? spo??ecze??stwa. W MSD Animal Health wierzymy, ??e wa??ne jest podj?cie dzia??a?? maj?cych na celu ochron? ich przysz??o??ci. Kampania, kt??ra b?dzie prowadzona w ponad 30 krajach regionu EMEA – w tym w Europie, Rosji, Afryce P????nocnej i na Bliskim Wschodzie – b?dzie przez ca??y rok przypomina? weterynarzom i w??a??cicielom zwierz?t domowych o tym, jak mog? wsp??lnie chroni? ich zdrowie.
MSD Animal Health
MSD, wiod?ca firma farmaceutyczna o globalnym zasi?gu, mo??e pochwali? si? d??ug? histori? dzia??alno??ci maj?cej na celu popraw? zdrowia ludzi i zwierz?t na ca??ym ??wiecie. Zwi?zani z MSD naukowcy od lat pomagaj? opracowywa? nowe sposoby leczenia chor??b i zapobiegania im. Od ponad wieku MSD wspiera zdrowie publiczne poprzez wprowadzanie na rynek lek??w i szczepionek na najbardziej powa??ne choroby. Oddzia?? MSD Animal Health zajmuje si? przede wszystkim zdrowiem zwierz?t. Intensywnie inwestuje w dynamiczne i wszechstronne projekty badawczo-rozwojowe oraz nowoczesny, globalny ??a??cuch dostaw. Firma MSD Animal Health jest obecna w ponad 50 krajach, a jej produkty s? dost?pne na oko??o 150 rynkach. Cel, jaki sobie stawiaj?, to zachowanie i poprawa zdrowia nie tylko zwierz?t, ale tak??e ich opiekun??w.

O sonda??ach
Przeprowadzili??my badania na reprezentatywnej pr??bie 3.871 weterynarzy i 751 piel?gniarek. Sonda?? na temat w??a??cicieli zwierz?t wygenerowa?? 201 893 odpowiedzi i zosta?? przeprowadzony za pomoc? ankiety internetowej dost?pnej dla og????u spo??ecze??stwa, za po??rednictwem medi??w spo??eczno??ciowych (Facebook i Instagram). Ankiety zosta??y przeprowadzone w ca??ej Europie, Rosji, Afryce P????nocnej i na Bliskim Wschodzie i by??y otwarte od lutego do czerwca 2020 roku.

Authors
Top