Czego unika? i jakie warzywa oraz owoce wybra?, ??eby je??? zdrowiej

Dieta ska??ona pestycydami ?? nowy ranking najbardziej zatrutych warzyw i owoc??w.

Dowiedz si? czego unika? i jakie warzywa oraz owoce wybra?, ??eby je??? zdrowiej.
Powszechnie wiadomo, ??e dieta obfituj?ca w owoce i warzywa s??u??y zdrowiu, stanowi?c bogate ??r??d??o warto??ciowych sk??adnik??w, bezcennych dla prawid??owego funkcjonowania organizmu. Posi??ki komponowane z warzyw i owoc??w, szczeg??lnie te serwowane w surowej formie, jak sa??atki, sur??wki, musy czy koktajle uznaje si? za szczeg??lnie warto??ciowe i polecane w zdrowym menu dzieci oraz doros??ych. Warto jednak wiedzie?, ??e nie wszystkie popularne owoce i warzywa, z kt??rymi mamy do czynienia na co dzie??, s? tak zdrowe jak mog??oby si? wydawa?. Dlaczego? Poniewa?? s? ska??one pestycydami!

Czy mo??e by? co?? lepszego dla naszego zdrowia ni?? owoce i warzywa? Chyba tylko wi?cej owoc??w i warzyw. Witaminy, minera??y, warto??ci od??ywcze – a wszystko to w nieprzetworzonej, naturalnej formie ?? jak Matka Ziemia chcia??a. Niestety, w praktyce wcale nie jest tak doskonale – a?? 43 proc. wszystkich warzyw i owoc??w, kt??re mo??emy kupi? w pierwszym lepszym sklepie, zawiera bowiem wykrywalny poziom pestycyd??w. Co to oznacza?

Pestycydy ?? truj?cy spos??b na obfite plony?
Pestycydy to substancje, kt??re u??ywane s? w rolnictwie do zwalczania szkodliwych lub niepo???danych organizm??w, przeszkadzaj?cych w uprawie. S??u??? do likwidacji bakterii, grzyb??w, chwast??w, wirus??w czy ple??ni, zabijaj? owady, roztocza, larwy, ??limaki i gryzonie. Maj? sprawi?, ??e plony b?d? bardziej obfite, a owoce i warzywa ?? ??adniejsze i bardziej atrakcyjne dla konsumenta. To w??a??nie dzi?ki nim na sklepowych p????kach znajdujemy jab??ka idealne jak z obrazka, a z zakupionych ??liwek nie wygl?daj? p robaczki. Wszystko niestety ma jednak swoj? cen?. Pestycydy trafiaj? do wody, powietrza i gleby, systematycznie je zanieczyszczaj?c, nie s? r??wnie?? oboj?tne dla naszego samopoczucia. Wprawdzie nie zagra??aj? nam bezpo??rednio, ale ich spo??ywanie regularnie i w du??ych ilo??ciach ju?? bezpieczne nie jest, poniewa?? kumulacja pestycyd??w mo??e prowadzi? do d??ugotrwa??ej i przewlek??ej utraty zdrowia (np. nowotwor??w, wad wrodzonych, problem??w z p??odno??ci?, uczule????) i nieprawid??owo??ci, objawiaj?cych si? po latach. Powinni??my o tym szczeg??lnie pami?ta?, wybieraj?c produkty, kt??re podajemy dzieciom.

Ranking ska??onych owoc??w i warzyw – Parszywa dwunastka 2019
Czy to oznacza, ??e w XXI wieku nawet spo??ycie warzyw i owoc??w powinni??my ogranicza?? Oczywi??cie, ??e nie ?? powinni??my jednak wiedzie?, w kt??rych produktach chemii jest najwi?cej ?? i ich unika?. Z pomoc? przychodzi ameryka??ska organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG), kt??ra rokrocznie publikuje ranking produkt??w, zawieraj?cych najwi?cej pestycyd??w ?? tzw. parszyw? dwunastk?.

W roku 2019 na czele niechlubnego rankingu znalaz??y si? truskawki, szpinak, jarmu??, nektarynki, jab??ka i winogrona ?? t??umaczy Katarzyna Barwi??ska General Manager marki Holle ?? znanego producenta ekologicznej ??ywno??ci dla dzieci i niemowl?t. Tu?? za nimi uplasowa??y si? brzoskwinie, wi??nie, gruszki, pomidory, seler naciowy i ziemniaki. Zestaw ten powtarza si? praktycznie co roku, a poszczeg??lne owoce i warzywa de facto przewa??nie zamieniaj? si? miejscami. W 2019 roku do listy do???czy?? jarmu??, zajmuj?c a?? 3 miejsce w rankingu! Cho? rynek ameryka??ski r????ni si? od europejskiego pod k?tem dopuszczalnych norm stosowania pestycyd??w, jednak ranking ten pozwala wy??uska? te produkty, kt??re ch??on? pestycydy w najwi?kszych st???eniach ?? dodaje Katarzyna Barwi??ska z Holle.

Czyste rozwi?zanie
Potencjalnym sposobem na oczyszczanie owoc??w i warzyw z pestycyd??w jest moczenie ich najpierw w wodzie o odczynie kwa??nym, a potem w wodzie o odczynie zasadowym. Niestety, nawet to nie gwarantuje ich czysto??ci chemicznej, poniewa?? pestycydy w mniejszym lub wi?kszym stopniu przenikaj? do wn?trza ro??lin. Z tej samej przyczyny niewystarczaj?ce jest obieranie warzyw i owoc??w ze sk??rki, na kt??rej pestycyd??w jest najwi?cej.

Najlepszym rozwi?zaniem problemu pestycyd??w jest unikanie owoc??w i warzyw szczeg??lnie podatnych na ich wp??yw oraz wybieranie tych, pochodz?cych z upraw ekologicznych – m??wi Katarzyna Barwi??ska z Holle ?? Powinni??my unika? tak??e produkt??w przetworzonych, niesezonowych i co do kt??rych nie mamy pewno??ci ich pochodzenia. W przypadku produkt??w dla dzieci i niemowl?t, warto si?ga? po musy czy kaszki z owocami, mog?ce pochwali? si? certyfikatami rolnictwa ekologicznego czy biodynamicznego, w kt??rym stosowanie chemicznych ??rodk??w ochrony ro??lin jest niedopuszczalne. W sezonie, je??eli mamy mo??liwo???, kupujmy ??wie??e owoce i warzywa od sprawdzonych dostawc??w ?? dodaje Katarzyna Barwi??ska z Holle.

Pi?tnastu wspania??ych
Warto wiedzie?, ??e Environmental Working Group (EWG), co roku publikuje tak??e list? warzyw i owoc??w, kt??re gromadz? toksyny obecne w ??rodowisku, w kt??rym rosn?, w ??ladowych ilo??ciach. Na czele listy znajduje si? awokado, kukurydza, ananas, kapusta, groszek cukrowy, cebula, szparagi, mango, papaja czy kiwi. Mo??na je w???cza? do codziennej diety bez wi?kszego ryzyka, nawet je??eli nie pochodz? z certyfikowanych upraw.
A co z warzywami i owocami, kt??rych nie ma na ??adnej z list? W tym przypadku nale??y kierowa? si? rozs?dkiem i logik?. Skoro w zestawieniu tzw. parszywej dwunastki na wysokich miejscach plasuje si? szpinak czy jarmu??, mo??na podejrzewa?, ??e podobne w??a??ciwo??ci ch??onne wykazuj? tak??e inne zielonolistne warzywa, np. sa??ata, rukola czy roszponka. Decyzj?, gdzie zaopatrywa? si? w te produkty i czy warto podawa? je dzieciom w du??ych ilo??ciach, ka??dy rodzic musi ju?? podj?? samodzielnie.
Holle.pl

Authors
Top