Od??wie??amy balkon na s??odkie lenistwo

Od??wie??amy balkon na s??odkie lenistwo

Nawet je??li nie by??a zbyt ??nie??na i mro??na to zima wreszcie dobiega ko??ca. Na pikniki czy wielogodzinne spacery co prawda jeszcze za wcze??nie, ale okazje do relaksu na ??wie??ym powietrzu mog? nadarzy? si? lada dzie?? ?? zw??aszcza, je??li dysponujemy balkonem. Po d??ugich zimowych miesi?cach pewnie jest nieco zaniedbany, warto wi?c po??wi?ci? kilka chwil ju?? teraz, by przygotowa? sobie perfekcyjne miejsce do odpoczynku. Na balkon mo??na patrze? dwojako ?? z jednej strony to substytut ogrodu, w??asnego kawa??ka przestrzeni na zewn?trz. Z drugiej za?? to przed??u??enie (zazwyczaj) salonu lub sypialni. Dekoruj?c go, warto pami?ta?, ??e jest to nie do ko??ca autonomiczna strefa. W ko??cu balkon b?dziemy widzie? tak??e z perspektywy wn?trza. Dlatego warto dopasowa? jego dekoracje do stylu naszego mieszkania (np. kolorystycznie, pod k?tem tego, czy b?d? bardziej minimalistyczne, nowoczesne, czy retro. Bez wzgl?du na to, czy chcemy osi?gn?? efekt mini ogrodu czy raczej salonu na ??wie??ym powietrzu, uniwersalnym podej??ciem do aran??acji balkonu jest skupienie si? na kilku elementach ?? ro??linach i o??wietleniu oraz meblach ?? o ile mamy na nie miejsce ?? i dekoracjach.

Zielona baza ?? ro??liny
Skoro ogr??d (nawet ten w wersji mini) to koniecznie ro??liny! Jednak przed sadzeniem kolorowych kwiat??w musimy si? upewni?, czy nie jest na to jeszcze za wcze??nie pod wzgl?dem pogodowym. ?? Je??li ogrodnictwo nie jest nasz? domen? albo po prostu chcemy przeprowadzi? metamorfoz? jak najszybciej, najlepiej postawi? na rozchodniki, kostrzewy, bluszcze, mchy i przede wszystkim iglaki w doniczkach. S? one odporne na ch????d i ju?? teraz b?d? mog??y ozdobi? nasz balkon ?? radzi ekspertka KiK.

Wyj??ciem awaryjnym dla tych, kt??rzy zupe??nie nie odnajduj? si? w piel?gnacji kwiat??w jest wybranie opcji sztucznych ro??lin. ?? Aktualnie coraz ??atwiej znale??? takie, kt??re ??wietnie imituj? prawdziw? ziele??. Oczywist? zalet? sztucznych traw, kwiat??w i krzaczk??w jest to, ??e niestraszne im zmiany pogody, a tak??e nasze zapominalstwo czy brak czasu na piel?gnacj? ?? opowiada specjalistka zwi?zana z KiK. Takie rozwi?zanie ma jednak te?? swoj? ciemn? stron? ?? sztuczne ro??liny mog? z czasem wyblakn?? pod wp??ywem s??o??ca, wi?c prawdopodobnie po sezonie trzeba b?dzie je wymieni? na nowe, a to z kolei ma niepor??wnywalnie gorszy wp??yw na nasze ??rodowisko (i nas samych) ni?? hodowanie ??ywych ro??lin.

Nie tylko w blasku ksi???yca

Kwestia o??wietlenia to o wiele prostsza sprawa, co nie oznacza, ??e mo??na j? bagatelizowa?. Odpowiednie ??wiat??o nie tylko rozja??ni mrok, ale przede wszystkim stworzy na balkonie prawdziwie klimatyczn? stref? wypoczynkow?. Na co si? zdecydowa?? ?? Bez w?tpienia najbardziej ekologicznym, ekonomicznym i wygodnym rozwi?zaniem s? lampy oraz lampki solarne. Ich wyb??r jest ogromny ?? od takich na pa???ku w najr????niejszych wzorach, kolorach i kszta??tach, kt??re mo??emy wbi? w ziemi? w doniczce lub w??o??y? do s??oika czy wazonu, przez sznury lampek, po figurki z wmontowanymi lampkami, kt??re na pewno zachwyc? dzieci ?? wymienia ekspertka KiK i dodaje: o??wietlenie na balkonie wp??ynie tak??e na klimat w samym mieszkaniu ?? zw??aszcza podczas tych ch??odniejszych wieczor??w, kiedy zrezygnujemy z przebywania na balkonie. Wtedy w??a??nie siedz?c na kanapie pod kocem b?dziemy mogli podziwia? to, co znajduje si? za oknem.

Ma??e jest?? praktyczne

Wr???my jednak na sam balkon. ?? Zwykle jest niewielki, warto wi?c stawia? na takie rozwi?zania, kt??re zajmuj? jak najmniej przestrzeni. Wisz?ce doniczki, figurki czy wazony o ma??ej podstawie, ale du??ej wysoko??ci, wysokie kwietniki, a tak??e p????eczki i skrzynki na zio??a, kt??re mo??na przytwierdzi? do ??ciany lub zawiesi? na balustradzie ?? i nagle okazuje si?, ??e na balkonie zmie??ci si? jeszcze plastikowy lub rattanowy fotel, na kt??rym b?dziemy mogli poczyta? ksi???k? czy niespiesznie napi? si? porannej weekendowej kawy ?? zauwa??a dekoratorka marki KiK. Teraz pozostaje ju?? tylko wypatrywa? s??o??ca i korzysta? z ka??dej okazji, jak? stworzy atrakcyjna pogoda, by poleniuchowa? chwil? na ??wie??ym powietrzu. Bez wyrzut??w sumienia ?? po d??ugiej zimie wr?cz nam si? to nale??y!

KiK Textil Sp. z o. o. to jedna z wiod?cych sieci detalicznych na rynku europejskim. Pierwszy sklep pod szyldem KiK otwarto w 1994 roku w D??sseldorfie. Od tego czasu sie? sukcesywnie si? rozrasta rozwijaj?c dzia??alno??? w kolejnych krajach. Obecnie marka KiK jest w w??a??cicielem ponad 3 500 sklep??w na terenie: Polski, Niemiec, Austrii, Holandii, Czech, S??owacji, S??owenii, W?gier, Chorwacji i W??och.
KiK Textil Sp. z o. o. oferuje bogaty asortyment, obejmuj?cy wysokiej jako??ci odzie??, bi??uteri?, dodatki, zabawki oraz tekstylia domowe. Swoj? ofert? firma kieruje do os??b ceni?cych modne i markowe produkty w atrakcyjnej cenie.

Authors
Top