Kalendarz warzyw i owoc??w na jesie?? i zim?

WARSZAWA, 26.11.2019 r.

Kalendarz warzyw i owoc??w na jesie?? i zim?

Owoce i warzywa to bogate ??r??d??o witamin i substancji mineralnych, dlatego nale??y spo??ywa? je do ka??dego posi??ku i pami?ta? o nich bez wzgl?du na por? roku. Warto si?ga? zw??aszcza po owoce i warzywa, kt??re s? w sezonie, bowiem w??a??nie wtedy s? one najbardziej bogate w substancje od??ywcze. Sprawd??, po kt??re z nich najlepiej si?ga? jesieni? i zim?.

Brukselka ?? jest pe??na dobroczynnych sk??adnik??w. Zawiera du??o b??onnika oraz bia??ka, dlatego m.in. poleca si? j? wegetarianom. Powsta??a ze skrzy??owania jarmu??u z kapust? g??owiast?, a jej jadalna cz???? wygl?da jak malutka kapusta. Ro??nie na wysokich ??odygach, po ok. 80 sztuk na ka??dej. Brukselka jest tak??e bogata w potas, kt??ry pomaga w prawid??owym funkcjonowaniu uk??adu nerwowego, mi???ni, a tak??e pomaga w utrzymaniu prawid??owego ci??nienia krwi.

Burak ?? to popularne w Polsce warzywo korzeniowe, kt??re ma wiele zastosowa?? kulinarnych. Surowego buraka wykorzystuje si? do t??oczenia soku, kt??rego spo??ywanie zgodnie z doniesieniami naukowymi zwi?ksza wydolno??? organizmu i dzia??a krwiotw??rczo. Burak od staro??ytno??ci ceniony jest za swoje w??a??ciwo??ci zdrowotne, obecnie coraz wi?kszym uznaniem ciesz? si? buraki kiszone w postaci zakwasu stanowi?ce naturalny probiotyk. Burak podobnie jak brukselka charakteryzuje si? wysoka zawarto??ci? potasu, a dodatkowo jest ??r??d??em folian??w.

Jab??ko ?? jeden z najbardziej popularnych owoc??w uprawianych w naszym kraju od wielu lat. Jab??ka s? spo??ywane najcz???ciej w postaci ??wie??ej lub przetwor??w ?? g????wnie sok??w. Jab??ka, tak samo jak soki z nich pochodz?ce s? og??lnodost?pnym ??r??d??em polifenoli. Dlatego warto si?ga? po nie codziennie. Ju?? jedna szklanka (200 ml) soku jab??kowego zapewnia pomi?dzy 50 a 100 mg polifenoli. Jab??ka s? r??wnie?? ??r??d??em pektyn ?? dobroczynnego, rozpuszczalnego b??onnika pokarmowego, maj?cego korzystny wp??yw na jelitow? flor? bakteryjn?.

Jarmu?? ?? to jedno z najzdrowszych warzyw z rodziny kapustnych. Cho? znany w Polsce od lat, dopiero od niedawna zyskuje popularno??? jako sk??adnik sa??atek, zup i baza koktajli. Jarmu?? ma nisk? warto??? energetyczn? oraz wysok? g?sto??? od??ywcz?. Jest ??r??d??em b??onnika oraz bogaty jest w przeciwutleniacze.

Por ?? cz?sto u??ywany jest w kuchni do przygotowania zup i sos??w, ale r??wnie?? zapiekanek czy sa??atek. Z uwagi na obecno??? olejk??w eterycznych i zwi?zk??w siarki jest ??atwiejszy do strawienia po obr??bce termicznej lub z niekt??rymi przyprawami (kminkiem, majerankiem).

Rzodkiewka ?? w blisko 95 % sk??ada si? z wody ?? ma nisk? warto??? energetyczn?, ale powoduje uczucie syto??ci. Zawiera r??wnie?? liczne zwi?zki siarki i przeciwutleniacze. Rzodkiewka jest ??r??d??em witaminy C, kt??ra m.in. pomaga w ochronie kom??rek przed stresem oksydacyjnym, a tak??e przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu??enia.

Seler ?? sk??adniki zawarte w selerze maj? pozytywny wp??yw na wiele funkcji w naszym organizmie, m.in. wspomagaj? przemian? materii i poprawiaj? perystaltyk? jelit. W Polsce uprawiany jest g????wnie seler korzeniowy, rzadziej naciowy, kt??ry jednak zyskuje coraz wi?ksze zainteresowanie.

Seler korzeniowy jest ??r??d??em witaminy B6, kt??ra m.in. pomaga w prawid??owym funkcjonowaniu uk??adu odporno??ciowego, a tak??e przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu??enia. Seler naciowy natomiast charakteryzuje si? wysok? zawarto??ci? witaminy K, kt??ra przyczynia si? do prawid??owego krzepni?cia krwi i pomaga w utrzymaniu zdrowych ko??ci.

Szpinak ?? coraz cz???ciej pojawia si? na polskich sto??ach. Szpinak jest polecany osobom z anemi? (warzywo zawiera ??elazo) i kobietom w ci???y (jest bogaty w foliany). Jednak przez obecno??? w nim kwasu szczawiowego, w du??ych ilo??ciach nie powinny go spo??ywa? osoby zmagaj?ce si? z kamic? nerkow?. Warto wiedzie?, ??e 100 g szpinaku dostarcza organizmowi oko??o sze??ciokrotno??? dziennego zapotrzebowania na witamin? K. Dlatego ju?? niewielki jego dodatek do naszych potraw wzbogaca istotnie nasze menu.

??urawnia ?? jest ??r??d??em witaminy C, kt??ra m.in. pomaga w prawid??owej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawid??owego funkcjonowania naczy?? krwiono??nych i sk??ry. Mi?dzy innymi dlatego jest z powodzeniem wykorzystywana zar??wno w kuchni jak i kosmetyce. Tak??e ze wzgl?du na swoje dobroczynne dzia??anie na drogi moczowe jest surowcem dla licznych preparat??w farmaceutycznych.

Warto pami?ta?, ??e gdy nie ma sezonu na dane warzywo czy owoc mo??na si?gn?? po jego alternatyw? w postaci ich przetwor??w np.: mro??onek, sok??w, mus??w i innych! Przetwory, podobnie jak warzywa i owoce, z kt??rych powstaj? s? ??r??d??em cennych dla organizmu witamin i sk??adnik??w mineralnych. Przyk??adowo w 100 g czarnych porzeczek jest a?? ok. 180 mg witaminy C! Tak??e nektar z tych owoc??w jest bardzo dobrym ??r??d??em witaminy C.

Wi?cej informacji na stronie https://apetytnapolskie.com

O KUPS
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producent??w Sok??w (KUPS) to organizacja non profit zrzeszaj?ca oraz integruj?ca producent??w sok??w, nektar??w i napoj??w z owoc??w i warzyw. Reprezentuje firmy dostarczaj?ce na rynek krajowy oko??o 70% sok??w owocowych i warzywnych oraz zag?szczonych sok??w owocowych i warzywnych w Polsce. Stowarzyszenie wsp????pracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami p????produkt??w, maszyn i opakowa??. Jest r??wnie?? aktywnym cz??onkiem Stowarzyszenia AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Sok??w Owocowych). W trosce o konsument??w, dok??ada stara??, aby stale zapewnia? wysok? jako??? produkt??w na rynku. W tym celu Stowarzyszenie KUPS przy wsp????pracy z EQCS powo??a??o system samokontroli przemys??owej DSK (Dobrowolny System Kontroli sok??w i nektar??w), kt??rego celem jest dbanie o wysok? jako??? produkt??w dostarczanych konsumentom przez bran???. Wdro??enie systemu praktycznie wyeliminowa??o nieprawid??owo??ci w procesie produkcji sok??w. Obecnie Polska bran??a sokownicza jest w grupie nielicznych lider??w UE, u kt??rych sporadycznie wyst?puj?ce nieprawid??owo??ci s? na bie???co weryfikowane i usuwane.

Authors
Top