5 warzyw z najwi?ksz? ilo??ci? potasu

5 warzyw z najwi?ksz? ilo??ci? potasu

Potas jest jednym z g????wnych elektrolit??w obecnych w naszych kom??rkach. Do w??a??ciwego funkcjonowania uk??adu nerwowego, mi???ni czy serca – doros??a osoba potrzebuje 4700 mg tego pierwiastka dziennie (w przypadku os??b, kt??re si? stresuj? jest to a?? 6000 mg w ci?gu dnia). Na ratunek przychodzi nam 5 warzyw z najwi?ksz? ilo??ci? potasu.

Dlaczego jest tak wa??ny?
Potas jest elektrolitem, kt??ry ma bardzo wa??ne znaczenie dla organizmu, gdy?? od jego prawid??owej ilo??ci i st???enia – zale??y prawid??owe funkcjonowanie:
– uk??adu nerwowego
– mi???ni
– serca.

A?? 98% potasu znajduje si? wewn?trz kom??rek, natomiast w przestrzeni pozakom??rkowej (krew i p??yny tkankowe) znajduje si? tylko 2% ca??ego ustrojowego potasu. Jego st???enie zale??y od wielko??ci:
– poda??y w diecie
– wydalania przez nerki i przew??d pokarmowy.

Skutki niedoboru potasu.
Najwa??niejsze skutki zbyt ma??ej ilo??ci potasu w organizmie (hipokaliemia) to:

1. Nadci??nienie.
Co robi wiele os??b z nadci??nieniem? Za??ywa leki moczop?dne (diuretyki). Dzia??aj? one na nerki i zwi?kszaj? wydalanie z moczem – wody i elektrolit??w (takich jak s??d i potas). Ta grupa lek??w obni??a wi?c nie tylko ci??nienie krwi, ale przy okazji r??wnie?? ilo??? tego pierwiastka.

2. Skurcze i os??abienie mi???ni.
Pierwszym objawem niedoboru potasu jest zwykle og??lne os??abienie organizmu, a tak??e towarzysz?ce mu skurcze, dr?twienie, dr??enie czy b??le mi???ni. Zbyt ma??a ilo??? tego minera??u nie pozwala mi???niom na szybkie odzyskiwanie energii, wywo??uj?c tym samym problemy z ich spi?ciami. Skurcze mi???ni mog? wyst?powa? szczeg??lnie podczas wysi??ku, wysokich temperatur czy w nocy (objawy mi???niowe przewa??nie wyst?puj? przy jednoczesnym niedoborze magnezu). Skurcze znikn?, gdy zaczniemy spo??ywa? wi?cej zielonych warzyw, a tym samym dostarczymy organizmowi wi?cej potasu.

3. ?aknienie cukru.
Wiele os??b powtarza: ??Ca??y czas jestem g??odny. Zjem co??, a po godzinie znowu czuj? g????d. Jak mam sobie pom??c??. Najlepszym sposobem jest zwi?kszenie poda??y potasu i zdrowych t??uszczy. Do pokarmu mo??emy dodawa? awokado czy namoczone orzechy. W??wczas g????d i pragnienie np. czego?? s??odkiego nie wr??c? tak szybko.

4. Zaparcia.
Nasz uk??ad pokarmowy mo??e przesuwa? pokarm za pomoc? ruch??w perystaltycznych, dzi?ki temu, ??e jest zbudowany m.in. z mi???ni??wki g??adkiej. Kom??rki mi???ni g??adkich, do prawid??owego funkcjonowania, potrzebuj? sprawnego przeka??nictwa nerwowego – co bez potasu nie jest mo??liwe. W??a??nie dlatego prac? uk??adu pokarmowego zaburza niedostateczna ilo??? tego elektrolitu. Skutkiem os??abienia perystaltyki mo??e by? zatrzymanie tre??ci pokarmowej w jelitach, zaparcia, wzd?cia czy b??le brzucha.

5. Wysoki poziom insuliny.
Insulina jest silnym hormonem, kt??ry ??wyci?ga? z naszego cia??a potas. Gdy poziom insuliny si? podnosi – poziom tego pierwiastka spada. Dlatego zdrowa dieta dla cukrzyk??w powinna zawiera? odpowiednie ilo??ci potasu.

6. Zaburzenie pracy serca.
Potas jest jonem dodatnim, kt??ry reguluje funkcjonowanie mi???ni, a przecie?? jednym z nich jest serce. Dlatego jego niedob??r mo??e skutkowa? zaburzeniem pracy serca. Serce mo??e bi? nier??wno i niespokojnie – przyspiesza lub zatrzymuje swoj? prac?. Niedob??r potasu jest niebezpieczny dla ??ycia, gdy?? mo??e by? przyczyn? ko??atania czy arytmii. Aby ??uspokoi?? serce nale??y je??? du??o warzyw, kt??re zawieraj? potas.

7. Stres i bezsenno???.
Zdarza si?, ??e k??adziemy si? spa?, ale nie mo??emy usn?? lub budzimy si? w ??rodku nocy. Cz?sto te?? nie potrafimy przetrwa? chwili bez denerwowania si? – ci?gle towarzyszy nam stres i rozdra??nienie. Przyczyn? mo??e by? niedob??r potasu, co wp??ywa negatywnie na kondycj? kom??rek nerwowych i ich interakcje z kom??rkami mi???niowymi. Je??li zwi?kszymy poda?? potasu – poprawimy odporno??? na stres i jako??? snu, a tak??e zmniejszymy ilo??? przebudze??.

5 warzyw z najwi?ksz? ilo??ci? potasu.
W kt??rych warzywach znajduje si? najwi?cej potasu? Podajemy ilo??? potasu na kubek:
1. Li??cie buraka czerwonego – 1300mg.
Buraki pobieraj? najwi?cej tego sk??adnika spo??r??d wszystkich – nawet o 30??40% wi?cej ni?? azotu. W polskiej kuchni li??cie m??odych burak??w s? smako??ykiem. Botwin? mo??na je??? na surowo, mo??na tak??e wyciska? z niej sok. Inne sposoby to sa??atki lub szejki.

2. Awokado – 975mg.
Po???czenie wysokiej zawarto??ci potasu w awokado (30% wi?cej ni?? w bananach) wraz z kwasami omega-3 i kwasem oleinowym – pomo??e nam obni??y? ci??nienie krwi. Owoce awokado s? tak??e ??r??d??em magnezu czy kwasu foliowego. Warto doda?, ??e awokado jest liderem tzw. ??czystej pi?tnastki?, czyli listy warzyw i owoc??w, kt??re wch??aniaj? najmniej pestycyd??w.

3. Fasola Lima – 975mg.
Fasola Lima, kt??ra jest podobna do naszego bobu, zawiera najwi?cej potasu w??r??d fasolowatych. Jej nasiona maj? bogat?, kremow? konsystencj? i ma??lany smak. Odznaczaj? si? wysok? zawarto??ci? ??elaza, magnezu, kwasu foliowego czy b??onnika, a nisk? – cukru i t??uszczu.

4. Szpinak – 839mg.
Potas w po???czeniu z magnezem doskonale reguluje prac? serca i ci??nienie krwi. Obydwa te minera??y zawarte s? w szpinaku, dlatego powinny si?ga? po niego osoby z nadci??nieniem czy nieregularn? prac? serca. W warzywie tym znajdziemy tak??e np. beta karoten, lutein? czy witamin? C.

5. Brukselka – 504mg.
Bogatym ??r??d??em pierwiastk??w, kt??re reguluj? prac? serca i ci??nienie krwi (wap??, magnez, potas) jest r??wnie?? brukselka. Dodatkowo zawiera m.in. beta-karoten, witamin? E, z grupy B, C, kwas foliowy, a tak??e sk??adniki czynne, kt??re hamuj? rozw??j kom??rek nowotworowych.

Aby zapewnia? sobie na bie???co odpowiednie ilo??ci potasu – powinni??my regularnie, co dzie?? spo??ywa? warzywa, kt??re go zawieraj?. Nie mo??emy zrobi? ??magazynu? – tzn. spo??y? od razu np. 30 tys. mg potasu w warzywach i nast?pnego dnia ich nie je???. Najlepiej, je??li b?dziemy je??? je na surowo lub wyciska? z nich soki – w??wczas minera?? ten najlepiej si? przyswoi.

??r??d??o: Odm??adzanie na surowo

Authors
Top