Co wa??nego zawiera olej z czarnuszki?

Co wa??nego zawiera olej z czarnuszki?

Z nasion czarnuszki t??oczy si? olej o zio??owym i korzennym aromacie. Szczeg??lne dzia??anie zdrowotne przypisuje si? zwi?zkowi czynnemu o nazwie tymochinon, kt??ry jest sk??adnikiem olejku eterycznego. Dzi?ki niemu olej z czarnuszki mo??e by? stosowany w przypadku alergii, astmy, infekcji, chor??b nowotworowych i innych dolegliwo??ci.

Ciep??e tereny Azji i Europy.
Terenami pierwotnego pochodzenia Nigella Sativa (czarnuszka siewna, czarny kmin) s? suche obszary dzisiejszego Iraku, Pakistanu, Indii i Turcji. Jednak czarnuszka rozprzestrzeni??a si? i jako gatunek ro??nie dziko w basenie Morza ??r??dziemnego. Posiada charakterystyczne bia??e lub niebieskie kwiaty, z b???kitnym unerwieniem.

Nasiona czarnuszki.
W owocach czarnuszki znajduj? si? czarne, kanciaste nasiona, kt??re posiadaj? silny, aromatyczny zapach i ostry, korzenny smak. Ju?? wieki temu stosowano je jako przypraw? do potraw lub jako sk??adnik nalewek, w??dek czy miodu pitnego. Jednak ze wzgl?du na bogactwo zwi?zk??w czynnych – ziarna wykorzystywane s? g????wnie w celach leczniczych i kosmetycznych.

Olej z nasion czarnuszki.
Ze ??wie??ych nasion czarnuszki siewnej t??oczy si?, na zimno cenny olej, o zio??owym i korzennym aromacie. Jego kolor stanowi po???czenie br?zowego, ??????tego i zielonego. Dzi?ki t??oczeniu w temperaturze nie wy??szej ni?? 40 st.C. – sk??adniki oleju nie trac? swoich w??a??ciwo??ci biologicznych.

Olejek eteryczny (lotny).
Najwa??niejsze dzia??anie terapeutyczne wykazuje zawarty w nim olejek eteryczny. Posiada on w??a??ciwo??ci antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Pomaga obni??a? poziom glukozy, cholesterolu i tr??jgliceryd??w we krwi. Olejek lotny z czarnuszki jest pomocny tak??e w zmniejszeniu ci??nienia krwi oraz w zwolnieniu t?tna.

Z czystych teren??w Maroko.
Wysok? zawarto??ci? zwi?zk??w lotnych charakteryzuje si? czarnuszka, kt??ra ro??nie na terenie Maroko. Potwierdza to jej bardzo intensywny smak i aromat. Zwi?zki lotne s? zaraz po wyt??oczeniu, zamykane w butelkach, co gwarantuje wysok? skuteczno??? dzia??ania na organizm. Dlatego marokosklep.com oferuje olej t??oczony na zimno z nasion czarnuszki, kt??ra ro??nie na czystych terenach tego afryka??skiego kraju.

Tymochinon, czyli najcenniejszy sk??adnik.
Najwa??niejszym zwi?zkiem oleju z czarnuszki jest tymochinon, czyli jeden ze sk??adnik??w olejku eterycznego. Odpowiada on za w??a??ciwo??ci przeciwzapalne i przeciwb??lowe. Odgrywa rol? w ochronie nerek, w?troby i trzustki. Dzi?ki tymochinonowi olej z czarnuszki (podobnie jak same nasiona) wykazuje potencjalne dzia??anie przeciwnowotworowe.

Alergia.
Tymochinon blokuje wytwarzanie histaminy, czyli bia??ka odpowiedzialnego za reakcje alergiczne. Dzi?ki niemu uk??ad odporno??ciowy reaguje mniej agresywnie na alergeny, kt??re znajduj? si? w naszym otoczeniu. Olej mo??na stosowa? wewn?trznie, jak i zewn?trznie – aby wspom??c dzia??anie ma??ci antyhistaminowych (zmiany sk??rne).

Uk??ad oddechowy.
Olej z czarnuszki rozszerza oskrzela i zapobiega ich skurczom, dlatego mo??e by? stosowany w leczeniu kaszlu i astmy. B?dzie pomocny w przypadku os??b, kt??rym dolega astmatyczny kaszel i alergiczny katar. Z kolei zawarte w nim sterole dzia??aj? przeciwobrz?kowo, dzi?ki czemu obkurczaj? ??luz??wk? nosa.

Zwi?ksza odporno???.
Tymochinon bierze udzia?? w zwalczaniu bakterii, wirus??w i grzyb??w. Wykazuje dzia??anie przeciwzapalne, kt??re por??wnuje si? z aktywno??ci? aspiryny w dawce 100 mg/kg. Olej z czarnuszki wspiera uk??ad odporno??ciowy – tak??e dzi?ki du??ej ilo??ci mikroelement??w.

Potencjalnie przeciwnowotworowo.
Tymochinon wykazuje potencjalne dzia??anie, kt??re mo??e by? pomocne w walce z nowotworami. Naukowcy badali jego wp??yw na organizm, w przypadku nowotworu sk??ry i tkanki podsk??rnej, raka w?troby, p??uca, jelita grubego i piersi, a tak??e bia??aczki.

Pozosta??e sk??adniki oleju.
Olej z ziaren czarnuszki w 85% sk??ada si? z nienasyconych kwas??w t??uszczowych tj. omega-3, omega-6 i omega-9. Zawiera m.in. kwas eikozadienowy o w??a??ciwo??ciach przeciwzapalnych, kt??ry rzadko wyst?puje w przyrodzie.

Spo??r??d substancji biologicznie czynnych znajdziemy w nim tak??e saponiny (pochodne cukr??w), w?glowodany, proteiny (8 z 9 niezb?dnych aminokwas??w) beta-karoten, witaminy (z grupy B, E), alkaloidy, fitosterole, enzymy, zwi?zki mineralne i fenolowe, a tak??e liczne antyoksydanty.

Wi?cej informacji nt. oleju z czarnuszki http://marokosklep.com/bio_olej_z_czarnuszki,228,0.html

Authors
Top