Akcesoria i ubranka dla zwierz?t: przydatne rozwi?zanie czy modny gad??et?

Akcesoria i ubranka dla zwierz?t: przydatne rozwi?zanie czy modny gad??et?

Gdyby istnia??a mo??liwo??? zapytania naszych pupili, z czego ucieszy??yby si? najbardziej, zapewne odpowiedzia??yby, ??e z naszego towarzystwa i jedzenia. O ile w tym pierwszym przypadku wi?cej naprawd? znaczy lepiej, to przekarmianie ps??w czy kot??w zdecydowanie nie jest dobre dla ich zdrowia. Ale zadba? o ukochanego zwierzaka mo??na r??wnie?? w inny spos??b ?? sprawiaj?c mu wygodne ubranko na niesprzyjaj?ce warunki atmosferyczne, zabawki czy inne akcesoria. Co wybra??
Smycz, obro??a i kaganiec to absolutny niezb?dnik dla psa. O ile wyb??r tej pierwszej powinien by? podyktowany samym charakterem pupila i jego zachowaniem, to obro??a po prostu powinna by? wygodna i mie? tzw. adres??wk?, w przypadku, gdyby pies si? zgubi??. Wybieraj?c kaganiec powinni??my natomiast pami?ta? przede wszystkim o tym, by by?? r??wnie wytrzyma??y, co wygodny (materia??owe kaga??ce, kt??re wykorzystuj? weterynarze w trakcie bada??, nie s? dobrym rozwi?zaniem na co dzie??, bo uniemo??liwiaj? psu swobodne oddychanie i otwieranie pyska, a w??a??nie w ten spos??b pies si? ch??odzi).

W przypadku kot??w, kt??re poruszaj? si? po okolicy swobodnie i bez w??a??ciciela, obro??a z adres??wk? to te?? oczywi??cie mus, niezale??nie d tego, czy zwierz? ma wszczepiony chip czy nie. Dla tych, kt??re nie wychodz? z domu, to raczej uroczy dodatek ni?? konieczno???.
?? Niezb?dne za to mo??e si? okaza? sprawienie czworonogowi drapaka ?? inaczej pupil mo??e zrujnowa? nam meble czy drzwi ?? zauwa??a ekspertka marki KiK. ?? Na szcz???cie projektanci tego typu sprz?t??w coraz cz???ciej zdaj? sobie spraw? z faktu, ??e o ile kotu wygl?d takiego drapaka jest oboj?tny, w??a??cicielowi ju?? niekoniecznie i wola??by, by akcesorium nie by??o zbyt pstrokate ?? dodaje. Drapaki w stonowanych odcieniach szaro??ci, czerni, be??u czy br?zu mo??na znale??? ju?? nie tylko w wyspecjalizowanych sklepach zoologicznych, ale te?? sieci??wkach oferuj?cych wyposa??enie i dekoracje do domu.

Mo??na w nich te?? kupi? specjalne pos??ania. Decyzja odno??nie sprawienia takiego mo??e si? jednak okaza? t? najbardziej ryzykown?. Dlaczego? ?? O ile wiele z nich prezentuje si? naprawd? stylowo i sprawia wra??enie niesamowicie wygodnych, niekoniecznie mog? przypa??? do gustu czworonogowi. Po prostu ?? s? takie psy i koty, kt??re najbardziej lubi? spa? na pod??odze lub kaloryferze i do zmiany nawyk??w nie przekona je nawet najbardziej komfortowe i ??adne pos??anie ?? wtr?ca ekspertka marki KiK. ?? Niestety, o tym przekonamy si? dopiero, kiedy sprezentujemy je pupilowi. Je??li oka??e si?, ??e trafili??my w jego gusta, pami?tajmy, by zabiera? ze sob? pos??anie w podr???? albo spakowa? je razem z karm? i innymi akcesoriami, je??li sami wyje??d??amy i zostawiamy nasze zwierz?tko pod opiek? kogo?? innego ?? dzi?ki temu b?dzie si? czu??o mniej obco w nowym miejscu ?? przypomina.

Ta sama zasada dotyczy oczywi??cie te?? ulubionych zabawek pupila. Tych nie bez powodu jest do wyboru mn??stwo ?? niekt??re psy oddadz? wszystko za pi??k? do tenisa, inne za maskotk?, a jeszcze inne za zwyk??y patyk. S? koty, kt??re wprost szalej? za b??yszcz?cym sznurkiem, a inne b?d? biega? tylko za pi??rkiem??

Ale w sklepach mo??na znale??? r??wnie?? bardziej ??zaawansowane? zabawki, kt??re pomog? zapewni? pupilowi rozrywk?, kiedy sami nie mo??emy si? nim zaj?? tak, jakby??my chcieli. Na przyk??ad maty w?chowe. ?? Materia??owe maty, kt??re maj? mn??stwo mniej i bardziej skomplikowanych przegr??dek, w kt??rych chowa si? drobne smako??yki, mog? okaza? si? ??strza??em w dziesi?tk?? dla w??a??cicieli ps??w, kt??re cz?sto musz? zostawa? same w domu ?? m??wi ekspertka. ?? To ruchliwe zwierz?ta, kt??re potrzebuj? stymulacji. Je??li im jej nie zapewnimy, mog? podgryza? meble albo niszczy? nasze rzeczy ?? uzupe??nia i przypomina: – Du??y ogr??d, po kt??rym pies mo??e swobodnie biega? pod nieobecno??? w??a??ciciela, wcale nie musi za??atwi? sprawy. Dla wielu czworonog??w taka ??swoboda? to niepotrzebny stres, bo zamiast si? bawi?, maj? potrzeb? nerwowego pilnowania posesji.

A co z wci??? budz?cymi niema??o kontrowersji ubrankami dla ps??w? Nale??y je traktowa? w kategorii fanaberii czy niezb?dnego akcesorium? ?? Strojenie czworonog??w w wymy??lne albo urocze kostiumy to jedno, natomiast wk??adanie im odzie??y ochronnej na niepogod? ma spe??nia? zupe??nie inn? rol?. Nie tylko zim?, w trakcie mroz??w, ale r??wnie?? kiedy silnie wieje albo pada deszcz ?? wylicza ekspertka z firmy KiK.

Oczywi??cie mo??e si? okaza?, ??e pies nie czuje si? w nim dobrze. Cz?sto bywa jednak, ??e to nie ubrania stanowi? dla pupila problem, ale ich dopasowanie. Dlatego niekt??rzy szyj? je sami lub na miar?. W sklepach jednak nie brakuje ubra?? dla czworonog??w w najr????niejszych rozmiarach, o r????nej funkcji. ?? Oczywi??cie najwa??niejsze jest to, by taka odzie?? by??a dla psa wygodna, czyli nie kr?powa??a jego ruch??w, nie by??a za ciasna ani za lu??na, by??a trwa??a (odpinaj?ce si? rzepy czy napy mog? tak samo zirytowa? czworonoga, jak i jego w??a??ciciela), lekka i mi?kka ?? wylicza ekspertka KiK. ?? I je??li psu nie przeszkadza kaptur przy bluzie albo kurtce, a sprawia, ??e wygl?da w niej niesamowicie uroczo, nic nie stoi na przeszkodzie, by go w ni? wystroi? ?? dopowiada.

KiK Textil Sp. z o. o. to jedna z wiod?cych sieci detalicznych na rynku europejskim. Pierwszy sklep pod szyldem KiK otwarto w 1994 roku w D??sseldorfie. Od tego czasu sie? sukcesywnie si? rozrasta rozwijaj?c dzia??alno??? w kolejnych krajach. Obecnie marka KiK jest w w??a??cicielem ponad 3 500 sklep??w na terenie: Polski, Niemiec, Austrii, Holandii, Czech, S??owacji, S??owenii, W?gier, Chorwacji i W??och.
KiK Textil Sp. z o. o. oferuje bogaty asortyment, obejmuj?cy wysokiej jako??ci odzie??, bi??uteri?, dodatki, zabawki oraz tekstylia domowe. Swoj? ofert? firma kieruje do os??b ceni?cych modne i markowe produkty w atrakcyjnej cenie.

Authors
Top