Colian rezygnuje z jaj z chowu klatkowego ju?? od stycznia 2019 roku

Informacja prasowa

Opat??wek, dn. 6 wrze??nia 2018 r.

Colian rezygnuje z jaj z chowu klatkowego
ju?? od stycznia 2019 roku

Zarz?d Grupy Colian zdecydowa?? o ca??kowitym zaprzestaniu stosowania w produkcji jaj pochodz?cych z chowu klatkowego. Zmiany wejd? w ??ycie 1 stycznia 2019 roku i obejm? wszystkie produkty, zawieraj?ce w sk??adzie surowce jajeczne.

Colian to polska grupa kapita??owa, specjalizuj?ca si? w produkcji, dystrybucji i sprzeda??y s??odyczy, przypraw, napoj??w oraz bakalii. Decyzja o rezygnacji ze stosowania jaj i produkt??w jajecznych (masy jajowej i proszku jajecznego) pochodz?cych z chowu klatkowego zosta??a podyktowana trosk? o dobrostan zwierz?t oraz celem propagowania w??r??d konsument??w ??wiadomego wybierania produkt??w z odpowiedzialnych ??r??de??.

Postanowienie zarz?du wejdzie w ??ycie ju?? na pocz?tku 2019 roku. Decyzja ma wymiar nie tylko biznesowy. Firma chce by? liderem spe??niaj?cym wysokie standardy produkcji i oczekiwania ??wiadomych konsument??w. To kolejny krok na drodze do realizacji tego celu i przyk??ad dla innych producent??w, ??e dobre zmiany warto wprowadza? w ??ycie od razu.

Authors
Top