Jak piel?gnowa? gwiazd? betlejemsk??

Jak piel?gnowa? gwiazd? betlejemsk??

Wypowied??: Kamila ??mijewska, Stars for Europe.

Choinka, ??wi?teczne stroiki, jemio??a oraz gwiazda betlejemska – to dekoracje, kt??rymi przyozdabiamy domy w czasie ??wi?t Bo??ego Narodzenia. Ostatnia ro??lina przez niekt??rych jest nazywana “kapry??n? gwiazd??. Pow??d? Nie zawsze zachowuje sw??j pi?kny kolor. Jak w??a??ciwie piel?gnowa? poinsecj?? Oto trzy podstawowe zasady.

– Gwiazda betlejemska jest symbolem ??wi?t Bo??ego Narodzenia. Mo??na powiedzie?, ??e od po??owy dwudziestego wieku go??ci w europejskich domach. Wyst?puje w szerokiej palecie kolorystycznej. Ta najbardziej tradycyjna to oczywi??cie czerwona gwiazda. Natomiast s? odmiany r????owe, pastelowe, morelowe, pomara??czowe, naprawd? kolory mog? by? rozmaite – m??wi newsrm.tv Kamila ??mijewska, Stars for Europe. – Gwiazda betlejemska jest typowo bo??onarodzeniow? ro??lin?, ale stosuj?c kilka prostych zasad mo??emy zachowa? jej ??wie??o??? nawet do ??wi?t Wielkanocnych. Musimy pami?ta? o tym, ??e gwiazda betlejemska nie mo??e mie? przemoczonych korzeni, gdy?? wtedy wi?dnie.

Podstawowa zasada polega na nie przesuszaniu i nie zalewaniu bry??y korzeniowej. Zbyt obfite podlewanie mo??e doprowadzi? do gnicia korzeni. Li??cie s? najlepszym wska??nikiem tego, w jakiej kondycji jest ro??lina: je??li ??????kn? lub opadaj? trzeba sprawdzi? poziom jej nawodnienia. Wielu mi??o??nik??w chc?c dla niej jak najlepiej przelewa j?, podczas gdy ona potrzebuje ma??o wody. Niewielka ilo??? co drugi dzie?? lub zanurzenie ca??ej bry??y korzeniowej raz w tygodniu zupe??nie wystarczy.

?atwo jest znale??? w domu odpowiednie miejsce dla poinsecji. Dobrze czuje si? praktycznie wsz?dzie z wyj?tkiem pomieszcze?? ciemnych i przewiewnych. Wa??ne jest ??wiat??o dzienne, poniewa?? poinsecja, jako prawdziwa meksyka??ska pi?kno???, preferuje miejsce dobrze o??wietlone. Bezpo??rednie nas??onecznienie na parapecie, w szczeg??lno??ci podczas kr??tkich zimowych dni nie stanowi dla niej problemu. Idealnie odnajduje si? w temperaturze pokojowej mi?dzy 15 a 22 stopniami Celsjusza. Poinsecja nie toleruje przeci?g??w. Na czas wietrzenia pomieszczenia nale??y j? przestawi? w zaciszne miejsce.
Na nic zdadz? si? zabiegi piel?gnacyjne, je??li ro??lina by??a nieodpowiednio traktowana zanim do nas trafi??a. Dlatego te?? podczas zakupu warto upewni? si? czy nie sta??a w przeci?gu i zimnie, sprawdzi? stan jej pod??o??a i dobrze j? zapakowa? na czas transportu. Ziemia nie powinna by? ani zbyt mokra ani przesuszona. O dobrej kondycji ro??liny ??wiadcz? jej zielone li??cie i ??????to-zielone p?czki kwiatowe, znajduj?ce si? pomi?dzy kolorowymi przylistkami.
Co ciekawe gwiazda betlejemska mo??e mie? te?? r????ne rozmiary. Mo??e by? miniaturowa, ??redniej wielko??ci, a nawet s? drzewka, kt??re mog? mie? metr wysoko??ci. W swoim naturalnym ??rodowisku ro??lina osi?ga nawet kilka metr??w wysoko??ci.

Authors
Top