Co grozi naszym dzieciom podczas zabawy w parku?

Co grozi naszym dzieciom podczas zabawy w parku?

Dzieci??stwo pe??ne jest beztroski i zabawy. Bieganie po parku, skakanie z hu??tawki czy budowanie zamk??w w piaskownicy to nierzadko zaj?cia, za kt??rymi doro??li wzdychaj? z ut?sknieniem. Niestety cz?sto przy takich czynno??ciach naszym dzieciom towarzyszy niebezpiecze??stwo ?? pod??o??e bywa siedliskiem larw, rozwijaj?cych si? z nieczysto??ci pozostawionych przez zwierz?ta. Jak wi?c zachowa? ostro??no???, tak by nic nie grozi??o naszemu maluchowi? Radzi Ekspert z firmy A2HM, oferuj?cej pod mark? 22dogs stref? WC Pies.

Nale??y pami?ta?, ??e zwierz?ce odchody s? nie tylko nieestetycznym elementem park??w czy osiedlowych plac??w zabaw, ale s? r??wnie?? potencjalnym zagro??eniem dla dziecka. W pozostawionych nieczysto??ciach rozwija si? wiele gro??nych drobnoustroj??w i paso??yt??w, kt??re za pomoc? zabrudzonych r?k mog? przedosta? si? do organizmu.

Jakie mog? by? konsekwencje?

??Psie niespodzianki pozostawione na ulicach lub chodnikach s? nie tylko przeszkodami, kt??re trzeba omija?, aby nie pobrudzi? obuwia, ale staj? si? gro??nymi zab??jcami. W najwi?kszej grupie ryzyka s? dzieci, kt??re cz?sto nara??one s? na kontakt ze zwierz?cymi odchodami, bawi?c si? w piaskownicach czy na placu zabaw. Jaja larw zdolne s? do zaka??ania po up??ywie sze??ciu dni, a po rozwini?ciu mog? mieszka? w glebie nawet kilkana??cie lat. Dlatego tak wa??ne jest bie???ce sprz?tanie po naszych pupilach. ??yj?ce w odchodach larwy s? niezwykle niebezpieczne dla cz??owieka i zwierz?t, kt??re cz?sto natrafiaj? na pozostawione na ??cie??ce nieczysto??ci. Skutkiem styczno??ci z psimi odchodami mog? by? biegunki, wymioty lub b??le brzucha. Nieprzyjemne dolegliwo??ci mog? min?? po kilku dniach lub by? objawem gro??nych odzwierz?cych chor??b ?? toksokarozy, toksoplazmozy czy tasiemczycy. Larwy, kt??re przedostaj? si? do naszego organizmu przez zabrudzone r?ce lub nieumyte owoce czy warzywa zagnie??d??aj? si? w przewodzie pokarmowym. Nast?pnie zaczynaj? w?drowa? po naszym organizmie, infekuj?c narz?dy i prowadz?c do ich uszkodzenia. Jednym z najgro??niejszych nast?pstw jest utrata wzroku lub trwa??e uszkodzenie narz?d??w wewn?trznych.? ?? m??wi Grzegorz G?siarek reprezentuj?cy mark? 22dogs.

Jak temu zapobiec?

??Przede wszystkim nale??y sprz?ta? po zwierz?tach, tak aby larwy nie mia??y szansy na rozwini?cie si?. Ponadto wa??ne by uczy? dzieci dlaczego powinny uwa??a? na pozostawione psie odchody. Obecnie miasta nie zapewniaj? odpowiedniej ilo??ci pojemnik??w, ani dystrybutor??w z workami, co cz?sto uniemo??liwia zebranie nieczysto??ci i jest wyt??umaczeniem dla wielu w??a??cicieli czworonog??w.? – m??wi Grzegorz G?siarek reprezentuj?cy mark? 22dogs.
Marka 22dogs zajmuje si? budow? element??w miejskiej architektury, takich jak kosze na odchody, dystrybutory na worki czy Strefy WC Pies, kt??ra jest innowacyjnym rozwi?zaniem pozwalaj?cym na zmniejszenie ryzyka zachorowania. Konstrukcja wyposa??ona jest w elementy stymuluj?ce potrzeby czworonog??w, takie jak hydrant czy murek, a niedu??a wielko??? strefy pozwala na umieszczanie jej na osiedlach czy przy placach zabaw. Zamkni?ta struktura ogranicza widoczno??? psa, dzi?ki czemu nie rozprasza si? on np. lec?c? pi??k?. W ramach strefy 22dogs dostarcza panel edukacyjny, dzi?ki kt??remu mo??emy dowiedzie? si?, czym gro??? pozostawione psie odchody i jak z takim nieczysto??ciami walczy?. Swoje dzia??ania dedykuje wszystkim – bez wzgl?du na wiek. Dla najm??odszych ?? organizuje szkolne konkursy i spotkania. Pokazanie maluchom szkodliwo??ci zalegania nieczysto??ci buduje spo??ecze??stwo, kt??re b?dzie dba? o wsp??ln? przestrze??. Jednocze??nie nasze pociechy wiedz? dlaczego unika? kontaktu z psimi odchodami i s? ostro??niejsze podczas zabaw. 22dogs zapewnia r??wnie?? happeningi dla mieszka??c??w osiedli i w??a??cicieli ps??w, kt??re obejmuj? mi?dzy innymi wbijanie chor?giewek w miejsca zalegania niesprz?tni?tych kup, akcje spo??eczne dla szk???? z konkursami plastycznymi, rozprowadzanie ulotek, plakat??w czy zawieszek. Tego typu dzia??ania zwi?kszaj? skuteczno??? strefy WC Pies, bowiem osoby kt??re nie wiedz?, jakie zagro??enia czyhaj? w zwierz?cych odchodach, rzadziej decyduj? si? na sprz?tni?cie po swoim pupilu.

22dogs prowadzi dzia??ania, kt??re ucz? jak stworzy? zadban? wsp??ln? przestrze??. Kosze, dystrybutory i Strefa WC Pies powinny sta? si? niezb?dnymi elementami park??w czy ulic. Jednak aby dziecko mog??o si? prawid??owo rozwija? nale??y nie tylko zapewni? mu komfortowe warunki, ale tak??e pokaza? na co powinno uwa??a?. Z pewno??ci? szcz???liwe dzieci??stwo pe??ne zabawy i bez odzwierz?cych infekcji b?dzie wspaniale wspominane przez nasze pociechy.

22dogs oferuje klientom Strefy WC dla ps??w oraz inne elementy ma??ej architektury pomocne w sprz?taniu po zwierzakach. Marka zajmuje si? r??wnie?? budowaniem ??wiadomo??ci w??r??d w??a??cicieli o szkodliwo??ci niesprz?tni?tych odchod??w. Wi?cej o produktach firmy oraz organizowanych akcjach mo??emy przeczyta? na ich stronie internetowej www.22dogs.com .

Authors
Top