Wsp??lne ??wi?towanie urodzin nied??wiedzi polarnych

Informacja prasowa
Warszawa, 01.12.2015 r.

Wsp??lne ??wi?towanie urodzin nied??wiedzi polarnych z Kongsberg Automotive Pruszk??w
Firma Kongsberg Automotive zaadoptowa??a Gregora ?? jednego z nied??wiedzi polarnych Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Decyzja o adopcji stanowi prezent na 5. urodziny misia. Uroczyste ??wi?towanie zaplanowano

na najbli??sz? ??rod? ?? 2 grudnia, na godz. 12.00!
Nied??wied?? Gregor, wraz ze swoim bratem bli??niakiem, s? podopiecznymi Fundacji Panda i zamieszkuj? warszawskie ZOO ju?? od pi?ciu lat. Firma Kongsberg Automotive Pruszk??w postanowi??a powi?kszy? swoj? rodzin? o jeszcze jednego cz??onka ?? zaadoptowa??a Gregora i od tej pory b?dzie wspiera? zwierz?. Jako oficjalny sponsor pokryje koszty utrzymania nied??wiedzia zwi?zane z m.in. zakupem paszy czy w razie potrzeby niezb?dnych ??rodk??w, a tak??e z zapewnieniem wygodnej powierzchni wypoczynku, mo??liwo??ci schronienia, profilaktyki
i skutecznego leczenia.
Decyzja o podj?ciu opieki nad nied??wiedziem polarnym nieodzownie ???czy si? z korzeniami firmy ?? koncern dzia??aj?cy w bran??y motoryzacyjnej swoj? g????wn? siedzib? posiada w Norwegii. Zwierz? natomiast niew?tpliwie jest symbolem zimowej aury oraz kraj??w skandynawskich. Nied??wied?? Gregor zostanie od teraz firmowym symbolem zak??adu w Pruszkowie.

Ju?? w najbli??sz? ??rod? o godzinie 12:00 rozpocznie si? impreza urodzinowa nied??wiedzi polarnych
w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Prezentem urodzinowym dla Gregora ze strony sponsora jest jego honorowa adopcja. Firma Kongsberg Automotive Pruszk??w wraz z Fundacj? Panda zach?caj? wszystkich mieszka??c??w Warszawy do wsp??lnego ??wi?towania. Atrakcj? wydarzenia b?dzie tort oraz prezenty
dla zwierzak??w. Natomiast wszyscy, kt??rzy tego dnia pojawi? si? na urodzinach z prezentem w postaci suszonych owoc??w czy miodu, zwolnieni b?d? z zakupu bilet??w wst?pu do ZOO. Misie maj? swoje upodobania i najch?tniej zjadaj? suszone jab??ka, daktyle, morele, gruszki, a tak??e arbuzy i??majonez. Nie przepadaj? natomiast za suszonymi bananami.

Kongsberg Automotive to norweski holding, dzia??aj?cy w bran??y motoryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje si? tu, m.in. maty grzewcze, systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia l?d??wiowego, a tak??e masa??u, kt??re
s? montowane w wi?kszo??ci pojazd??w na ??wiecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Toyota
czy Bentley. W Polsce Kongsberg Automotive dzia??a ju?? od 15 lat w Pruszkowie i zatrudnia obecnie ponad 1000 pracownik??w. W swojej produkcji firma wykorzystuje najnowsze technologie, st?d cz???? linii produkcyjnych jest wyposa??ona w roboty. Kongsberg Automotive jest zak??adem wyj?tkowym pod wzgl?dem innowacyjno??ci i wyr????nia si? na tle innych produkcji
w naszym kraju.

https://youtu.be/fWGZZJXsO3Q

Authors
Top