Przygotowujemy balkon na sezon letni

18.05.2015

Przygotowujemy balkon na sezon letni

Zielony, funkcjonalny i przytulny ?? domowy balkon mo??e taki by? bez wzgl?du na rozmiar. Wystarczy troch? pracy, by niewielka powierzchnia zmieni??a si? w oaz? us??an? kwiatami lub s??oneczny k?cik relaksacyjny.
Potencja?? taras??w i balkon??w cz?sto przys??ania nam g??ra zbieranych przez ca??y rok rupieci. Stare doniczki, przykurzone meble ogrodowe czy niepotrzebne akcesoria domowe w czasie zimy automatycznie w?druj? na balkon. Zamiast szuka? winnego tego stanu, lepiej od razu zabra? si? za porz?dki. B?dziecie zdziwieni, jak wiele na rzecz nowego wygl?du balkonu mo??e zdzia??a? nawil??ona ??ciereczka i mop.

Pozytywne wra??enie
Balkon jest wizyt??wk? domownik??w szczeg??lnie w domach wielorodzinnych. Cz?sto to jedyny element widoczny dla obserwator??w z zewn?trz, dlatego te?? warto zadba? o to, by robi?? dobre wra??enie. Sk??adzik, rowerownia czy zwyczajna graciarnia z pewno??ci? nie wywo??aj? pozytywnych skojarze??. Zainspirowani pi?kn?, wiosenn? pogod? przeprowad??my rzeteln? selekcj? wyposa??enia balkonu i pozostawmy tylko niezb?dne meble oraz akcesoria ogrodnicze. Pozosta??e rzeczy przenie??my do piwnicy lub po prostu wyrzu?my. W ten spos??b zyskamy dodatkow? przestrze?? i nieodkryte wcze??niej pole do aran??acji. W ramach odnawiania balkonu mo??emy tak??e zaplanowa? malowanie ?? nowa aran??acja kolorystyczna z pewno??ci? podkre??li efekt naszej pracy.

Z g??ry na d????
Inspiracj? do metamorfozy tarasu z pewno??ci? znajdziemy ju?? w czasie sprz?tania. Jak si? do niego zabra?? By gruntowne porz?dki by??y efektowne, musz? zosta? przeprowadzone wed??ug okre??lonej kolejno??ci. Pierwszym krokiem jest pozbycie si? kurzu i py??u, kt??ry zebra?? si? na tarasie. Odkurzanie zmiotk? zaczynamy od sufit??w i ??cian. Ni??sze partie, takie jak okna, parapety i por?cze, warto wytrze? dwustronn? ??ciereczk?, przeznaczon? do trudnych zabrudze?? (jak np. ta z oferty marki Jan Niezb?dny) lub uniwersalnymi ??ciereczkami nas?czanymi. Py?? miejski, kt??ry osiada?? na balkonie przez zimowe miesi?ce, jest wyj?tkowo trudny do usuni?cia. Niedok??adnie zmyty pojawia si? po wyschni?ciu w postaci nieestetycznych smug, czyszczenie na mokro warto zatem powt??rzy? kilkakrotnie. Po odkurzeniu balkonu najlepiej zabra? si? za mycie okien i wreszcie, na koniec, za mycie pod??ogi. W tym celu najlepiej u??y? mopa z wymienianymi ??ciereczkami, kt??re dopasujemy do rodzaju pod??o??a oraz zabrudze??.

Balkon na tysi?c sposob??w
Oaza wypoczynku, miniaturowa suszarnia i warzywno-kwiatowy ogr??d ?? balkon mo??e pe??ni? wiele funkcji ?? wszystko zale??y od naszego pomys??u i zastosowanych rozwi?za??. Je??li marzy nam si? taras, kt??ry rano b?dzie pomocn? suszarni?, a wieczorem przytulnym salonem pod go??ym niebem, powinni??my kierowa? si? w aran??acji zasad? oszcz?dno??ci miejsca. Przede wszystkim wybierzmy meble ogrodowe i akcesoria, kt??re mo??na nie tylko szybko z??o??y?, ale tak??e sprawnie schowa?. W ten spos??b metamorfoza balkonu nie zajmie nam d??u??ej ni?? kilka chwil. Taras mo??e tak??e sta? si? prywatn? plantacj?. Organizacja balkonowego zielnika nie musi oznacza? dziesi?tek doniczek zastawiaj?cych ca??? przestrze??, ro??lin blokuj?cych dost?p ??wiat??a do wn?trza mieszkania czy pod??ogi pe??nej ziemi. Dobrym pomys??em jest wydzielenie osobnego obszaru na ogr??dek. W tej roli mo??e wyst?pi? stary rega?? na ksi???ki czy du??a skrzynia po winie, w kt??rej ustawimy wszystkie doniczki. Usytuowane wysoko ro??liny b?d? lepiej nas??onecznione, a co za tym idzie, b?d? szybciej si? rozwija?. Kolejnym plusem ro??linnej biblioteki jest to, ??e na ni??szych poziomach swoje miejsce znajd? wszelkiego rodzaju narz?dzia i akcesoria ogrodowe.

fot. Jan Niezb_ny-001-2015-05-18 _ 13_15_34-80

JN_Mikrofibra_do_trudnych_zabrudzen-002-2015-05-18 _ 13_15_34-80

Authors
Top