Kochasz swojego pupila? Zadbaj o jego bezpiecze??stwo

mySafety
Warszawa, pa??dziernik 2014

Kochasz swojego pupila? Zadbaj o jego bezpiecze??stwo
W ca??ej Polsce jest ponad 170 schronisk. Wszystkie s? przepe??nione. Przebywa w nich obecnie ok. 70 tysi?cy ps??w i 16 tysi?cy kot??w. Najcz?stsz? przyczyn?, z powodu kt??rej zwierz?ta trafiaj? do schronisk jest zaniedbanie i brak odpowiedzialno??ci ze strony w??a??cicieli. Jak zadba? o bezpiecze??stwo naszych pupili

Nie wszystkie psy i koty, kt??re znajduj? si? w schroniskach to zwierz?ta bezpa??skie. Znaczna ich ilo??? trafia do przytulisk w wyniku ucieczki b?d?? porzucenia. Jak podkre??la Wanda Dejnarowicz ze schroniska ??Na Paluchu?, ??wiadczy o tym odsetek ps??w odbieranych przez opiekun??w ?? z ca??ej liczby zwierz?t wydawanych jest to ok. 30 procent. Schroniska odbieraj? tak??e du??? ilo??? telefon??w od os??b, kt??re szukaj? swoich pupili.

Co roku zg??aszanych jest ponad 10 milion??w przypadk??w zagini?? ps??w i kot??w
Psy, kt??re maj? nowego w??a??ciciela, cz?sto nie potrafi? zaadoptowa? si? do nowych warunk??w i uciekaj?, szukaj?c swojego miejsca. Innym i do??? cz?stym powodem ucieczki jest tak??e pop?d p??ciowy ?? m??wi Wanda Dejnarowicz, dyrektor schroniska ??Na Paluchu?. Kolejnym czynnikiem, kt??ry zmusza psy do ucieczki jest strach. Mo??e by? on spowodowany samotno??ci? lub nag??ymi bod??cami, takimi jak ha??as, dlatego wiele ps??w ucieka podczas Sylwestra, kiedy w du??ych miastach mamy do czynienia z hukiem petard i g??o??n? muzyk?. Obecnie w schronisku przebywa ok. 1300 ps??w, rocznie trafia ich tu przesz??o 2500. Tylko ok. 30 procent z tej liczby ma szans? na odnalezienie przez w??a??cicieli poszukuj?cych zagubionych pupili ?? dodaje.

Jak zapobiec ucieczce domowego ulubie??ca?
Aby zapobiec ucieczkom naszych pupili ?? przykrym zar??wno dla zwierz?t, jak i nas samych ?? nale??y stworzy? dla nich przyjazne warunki bytowania na co dzie??. W??a??ciciele dom??w powinni zadba? o szczelne ogrodzenie, kt??re ochroni je przed ucieczk?, ale tak??e niechcianymi wizytami innych zwierz?t, kt??re mog? niepokoi? naszego psa. Wi?kszo??? zwierz?t domowych boi si? wy??adowa?? atmosferycznych, dlatego na czas burzy powinny mie? mo??liwo??? ukrycia si? w cichym i bezpiecznym miejscu ?? najlepiej tu?? przy swoim w??a??cicielu. B?d?c w komfortowej sytuacji, nie b?d? szuka??y innego, bezpieczniejszego schronienia.

Naturalny instynkt mo??e si? tak??e wyzwoli? podczas spaceru. Je??li pies ma tendencj? do ucieczek, powinni??my trzyma? go na smyczy i spuszcza? go z niej dopiero, kiedy znajdzie si? na ogrodzonym terenie

Tylko 17 procent zagubionych ps??w i kot??w powraca do swoich dom??w
Co zrobi?, aby zwi?kszy? t? liczb?? Istnieje wiele rozwi?za??, kt??rych celem jest pomoc w odnalezieniu zaginionych zwierz?t. Po pierwsze, zagini?cie psa powinni??my zg??osi? stra??y miejskiej i zamie??ci? jego dane w bazie zaginionych i odnalezionych zwierz?t. Powinni??my tak??e skontaktowa? si? z lokalnymi schroniskami dla zwierz?t – by? mo??e nasz zwierzak ju?? tam jest. Nowym na rynku rozwi?zaniem jest mySafety Psaport. Wystarczy przypi?? zawieszk? do obro??y czworonoga i zarejestrowa? j? telefonicznie lub online, podaj?c swoje dane kontaktowe. W przypadku odnalezienia poszukiwanego zwierzaka, ??yczliwy znalazca dzwoni pod umieszczony na przywieszce numer infolinii, by przekaza? informacj? o miejscu jego pobytu, kt??r? natychmiast otrzymuje tak??e w??a??ciciel psa b?d?? kota. Dzi?ki temu czas potrzebny do powrotu do domu zostaje maksymalnie zminimalizowany. Konsultant infolinii wsp??lnie z u??ytkownikiem pakietu ustala spos??b przekazania czworonoga i je??li jest taka potrzeba, pokrywa koszty jego transportu. Zgodnie z obietnic? zawart? na zawieszce znalazca otrzymuje nagrod? pieni???n?.

Firma mySafety oferuje tak??e pakiet mySafety Bezpieczny Pupil, kt??ry przeznaczony jest dla kot??w.

Kochasz swojego pupila.. (1)

Kochasz swojego pupila.. (2)

Kochasz swojego pupila.. (3)

Kochasz swojego pupila.. (4)

Kochasz swojego pupila.. (5)

—–
mySafety to mi?dzynarodowa firma specjalizuj?ca si? w dostarczaniu wyspecjalizowanych us??ug w dziedzinie ochrony to??samo??ci, efektywnego blokowania kart i dokument??w, zabezpieczania oraz odzyskiwania kluczy i sprz?tu multimedialnego, a tak??e zwierz?t. Firma jest obecna na polskim rynku od 2004 roku. W ci?gu siedemnastu lat funkcjonowania grupy mySafety zaufa??o jej ju?? ponad 6 mln Klient??w ?? zar??wno reprezentuj?cych instytucje, jak te?? os??b prywatnych. Dzi?ki swoim unikatowym rozwi?zaniom, firma chroni ponad 15 mln przedmiot??w i 1 mln zwierz?t, oferuj?c swoim Klientom poczucie zwi?kszonego bezpiecze??stwa, kt??re jest dla mySafety priorytetem.

Authors
Top