Jak zadba? o bezpiecze??stwo swojego zwierzaka podczas wakacji 2014

mySafety, artyku?? poradnikowy
Warszawa, lipiec 2014

Zadbaj o bezpiecze??stwo swojego zwierzaka podczas wakacji

Okres wakacyjny to czas wyjazd??w na upragniony urlop. Najch?tniej sp?dziliby??my go w gronie najbli??szych ?? rodzinnym b?d?? przyjaci????, zabieraj?c r??wnie?? naszego ulubie??ca. Okoliczno??ci nie zawsze temu sprzyjaj?. Stajemy wi?c przed wyborem najlepszego rozwi?zania dla czworonoga. Musi ono zapewni? naszemu pupilowi poczucie komfortu, ale co jeszcze wa??niejsze ?? bezpiecze??stwa. Nowa strona i zmiana w??a??ciciela zwykle s? dla zwierz?cia bardzo stresuj?ce.

Kiedy my zajmujemy si? perspektyw? wyjazdu na wymarzone wakacje, nasz czworono??ny przyjaciel jest bardzo stresuj?ce chwile. Widok walizek to sygna?? nadchodz?cych zmian. Jak zaoszcz?dzi? stresu naszym ulubie??com i zadba? o ich bezpiecze??stwo? Opinie specjalist??w s? podzielone. Zoopsycholodzy twierdz?, ??e w przypadku wyjazdu d??u??szego ni?? dwa tygodnie, warto zabra? towarzysza rodziny ze sob?. Zbyt d??uga roz???ka mo??e by? dla obu stron niekorzystna, a jej konsekwencje nieprzewidywalne. Cz?sto daje si?, ??e zestresowane zwierz? przestaje je???, co prowadzi do r????nych powik??a?? zdrowotnych. W przypadku kr??tszego wyjazdu, dobrym pomys??em jest pozostawienie czworonoga z zaufan? nam osob?. Wa??ne jest, aby zna??a ona charakter zwierzaka i by??a przez niego akceptowana.

Niezale??nie jednak z tego, czy zabierzemy pupila ze sob? czy zostaniemy go z kim?? bliskim, musimy zadba? o jego bezpiecze??stwo, a tak??e komfortowe warunki roz???ki lub czasowej zmiany pobytu. Warto zatroszczy? si? o to, aby nasz kot czy pies mia?? przy sobie swoje ulubione rzeczy. ??e zatem by? r??wnie?? kojec, kocyk, jak te?? ulubiona zabawka. Znane przedmioty i zapachy z pewno??ci? u??atwi? adaptacj? w innym miejscu. Nie bez znaczenia jest r??wnie??, zaopatrzenie przybranego opiekuna w zapas znanej i lubianej przez nasze zwierz?ta karmy. Psy i koty zazwyczaj szybko zmieniaj? si? do nowych warunk??w, mimo to nieznane otoczenie jest dla nich zwykle stresuj?ce. W??wczas przypadki nag??ej ucieczki, na przyk??ad podczas spaceru, s? cz?ste.
Zagini?cie psa czy kota to wydarzenie dotkliwe dla obu stron. Mo??emy go do??wiadczy? zar??wno w wyniku zmiany otoczenia, jak te?? powierzenia pupila innej osobie. Wystraszony zwierzak jest nieprzewidywalny. Specjali??ci wskazuj? trzy rodzaje najcz?stszych reakcji:

?? poszukiwanie kryj??wki w wyniku odczuwanego l?ku – w??wczas zwierz? ukrywa si? w bezpiecznym dla niego miejscu i jedynie g????d zmobilizuje go do dalszej w?dr??wki,
?? zachowanie agresywne – w rezultacie poczucia zagro??enia pojawia si? agresja, objawiaj?ca si? nietypow? reakcj? na inne zwierz?, b?d?? cz??owieka,
?? permanentna ucieczka, przy kt??rej zwierze mo??e podj?? pr??b? szukania tropu i drogi do domu.
Rol? w??a??ciciela jest zapewnienie swojemu pupilowi bezpiecze??stwa, a je??li dotrze do sytuacji zagini?cia ?? rozwi?zania, kt??re pozwala go szybko odnale???. Prosta identyfikacja zaginionych zwierz?t, to podstawa ich szybkiego i szcz???liwego powrotu do domu. Czip i tatua?? s? na tej drodze absolutnie niezb?dne, wymagaj? jednak interwencji stra??y miejskiej i u??ycia specjalistycznego czytnika.

Innym rozwi?zaniem jest us??uga specjalnego breloka zaopatrzonego w ca??odobow? obs??ug? call center. Dzi?ki niej odnalezienie zagubionego zwierzaka staje si? ??atwiejsze, a znalazca ch?tnie zg??asza si? na infolini?, poniewa?? us??uga gwarantuje mu nagrod? pieni???n? za pomoc w odnalezieniu naszego pupila. Brelok mySafety Bezpieczny Pupil zawiera unikalny kod, pod kt??rym zarejestrowany jest zwierzak oraz numer na infolini?, gdzie ca??odobowo mo??na zg??osi? jego odnalezienie. Pakiet w przypadku zagubienia zarejestrowanego w us??udze czworonoga, zapewnia pokrycie koszt??w pomocy weterynaryjnej, opieki oraz ewentualnego leczenia pupila do 250 z??.

Pies na walizkach_zdj_cie aran_acyjne-003-2014-07-12 _ 00_39_04-80

Pies i kot t_sknota_zdj_cie aran_acyjne-001-2014-07-12 _ 00_39_04-80

Pies i kot_zdj_cie aran_acyjne-002-2014-07-12 _ 00_39_04-80


mySafety to globalna firma specjalizuj?ca si? w dostarczaniu unikalnych us??ug w bran??y ochrony to??samo??ci, efektywnego blokowania kart i dokument??w, zabezpieczania oraz odzyskiwania kluczy i sprz?tu mobilnego, a tak??e zwierz?t. Firma rozpocz???a w??asn? rola w Szwecji w 1997 roku, na rynku polskim ta jest z 2004 roku. W ci?gu siedemnastu lat funkcjonowania grupy mySafety zaufa??o jej ponad 4 mln Klient??w ?? zar??wno reprezentuj?cych instytucje, jak te?? os??b prywatnych. Dzi?ki swoim unikatowym rozwi?zaniom, firma chroni ponad 8 mln przedmiot??w i 1 mln zwierz?t, oferuj?c swoim Klientom poczucie zwi?kszonego bezpiecze??stwa, kt??re jest dla mySafety priorytetem.

Authors
Top