Jak uchroni? naszego pupila: psa lub kotka przed zagini?ciem?

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Jak uchroni? naszego pupila przed zagini?ciem?

Wszystkich mi??o??nik??w zwierz?t nie trzeba przekonywa?, ??e wi??? cz??owieka z naszymi czworono??nymi pupilami mo??e by? naprawd? silna. Wielu ludzi traktuje swoje zwierzaki jak wiernych towarzyszy, kt??rymi w istocie s?. Dlatego je??li pupil zaginie, jest to dla w??a??ciciela bardzo bolesne prze??ycie. Dlatego warto go zabezpieczy? tak, by w razie potrzeby szybko i z mo??liwie ma??? dawk? stresu wr??ci?? do swojego domu.

Posiadacze zwierz?t dbaj? o swoich ulubie??c??w ka??dego dnia. Kupowanie smako??yk??w, wizyty u weterynarza, zabawy, rozpieszczanie i spacery ?? tak rodzi si? prawdziwa przyja????. Ka??dy odpowiedzialny w??a??ciciel musi mie? jednak ??wiadomo???, ??e ta ??ywa istota mo??e zagin?? b?d?? uciec z posesji, na przyk??ad s??ysz?c g??o??n? muzyk? czy fajerwerki. Szczeg??lnie w okresie wakacyjnym, gdy zwierz?ta cz???ciej przebywaj? na ??wie??ym powietrzu lub zabierane s? na nieznane im tereny, problem zagini?? zwierz?t staje si? jeszcze bardziej powa??ny. Dlatego te?? niezwykle istotne jest zabezpieczenie czworonoga, by w tak trudnej sytuacji odnalezienie go by??o ??atwiejsze.

Dostawcy us??ug w dziedzinie ochrony to??samo??ci, efektywnego blokowania kart i dokument??w, bezpiecze??stwa i odzyskiwania kluczy oraz sprz?tu multimedialnego, kilka lat temu zainteresowali si? tak??e zabezpieczeniem zwierz?t.Jednym z takich rozwi?za?? jestpakietmySafety Bezpieczny Pupil. Jego u??ytkownicy otrzymuj? zawieszk?dla swoich czworonog??w, na kt??rej widniej?: 6- lub 7-cyfrowy numer identyfikacyjny oraz instrukcja post?powania dla znalazcy. Ka??dy, kto znajdzie psa lub kota z przypi?t?do obro??y zawieszk?, mo??e szybko skontaktowa? si? z bezp??atn? ca??odobow? infolini? dostawcy us??ugi. Wtedy nast?puje identyfikacja w??a??ciciela i powiadomienie go o odzyskaniu zwierz?cia. Wsp??lnie zu??ytkownikiempakietu ustala spos??b przekazania czworonoga i je??li jest taka potrzeba, pokrywa koszty transportu (do 100 km). Zgodnie z obietnic? zawart? na zawieszce firma wyp??aca znalazcy nagrod?.Nasz ulubieniec ma r??wnie?? zapewnione pokrycie koszt??w pomocy weterynaryjnej, opieki oraz ewentualnego leczenia do 250 z??. Rozwi?zanie zwi?ksza bezpiecze??stwo naszych pupili, a ich w??a??cicielom pozwala spokojnie spa?.

mySafety Bezpieczny Pupil_zawieszka (1)

mySafety Bezpieczny Pupil_zawieszka (2)

mySafety Bezpieczny Pupil_zawieszka (3)

Pies i kot_zdj_cie aran_acyjne

Authors
Top