Zdj?cia zwierz?t s? obecnie jedn? z najcz???ciej udost?pnianych tre??ci w sieci

Zdj?cia ps??w i kot??w zaw??adn???y sieci?. Czworono??ne ikony internetu przebijaj? popularno??ci? niejedn? gwiazd?. Obecnie m??wi si? o prawdziwym zwierz?cym boomie w social mediach. Mi??o??nicy zwierz?t maj? ju?? w??asne portale spo??eczno??ciowe i aplikacje mobilne, kt??re s??u??? do dzielenia si? zdj?ciami pupili. W Stanach Zjednoczonych korzysta z nich kilka milion??w u??ytkownik??w, w Polsce kilka tysi?cy.

Zdj?cia zwierz?t s? obecnie jedn? z najcz???ciej udost?pnianych tre??ci w sieci. W??a??ciciele dziel? si? fotografiami pupili ch?tniej ni?? swoimi w??asnymi. Coraz powszechniejsze jest tworzenie oddzielnych profili dla czworonog??w na portalach spo??eczno??ciowych. Niekt??re z nich zyskuj? olbrzymi rozg??os w??r??d internaut??w. ??ycie codzienne jednej ze zwierz?cych ikon internetu, ameryka??skiego kota o imieniu Grumpy Cat, ??ledzi prawie 3,5 miliona u??ytkownik??w portalu Facebook.

Ogromna popularno??? czworonog??w w sieci doprowadzi??a do powstania specjalnych portali spo??eczno??ciowych i aplikacji mobilnych przeznaczonych dla mi??o??nik??w zwierz?t. Z takich platform korzystaj? ju?? miliony Amerykan??w.

?? Najpierw zak??adamy profil, p????niej z ciekawo??ci podgl?damy, co inni ludzie trzymaj? u siebie w domu. Mo??emy ocenia? inne zwierzaki, mo??emy komentowa? innych oceny, razem ze sob? pisa?, wymieni? si? do??wiadczeniami ?? m??wi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Tomasz Miko??ajewski z portalu pethome.com.

Moda na dzielenie si? wszystkimi aspektami ??ycia zwierz?t trafi??a r??wnie?? do Polski. W naszym kraju funkcjonuje ju?? kilka portali zrzeszaj?cych w??a??cicieli nie tylko kot??w i ps??w, lecz tak??e gryzoni, fretek, gad??w, a nawet owad??w. Najwi?kszy z nich ma obecnie prawie 6 tysi?cy u??ytkownik??w.

?? Przekr??j internaut??w korzystaj?cych z portalu jest bardzo szeroki. Od 12- i 14-latk??w, kt??rzy maj? chomika, ??wink? morsk?, kr??liki czy fretki, poprzez osoby mi?dzy 20. a 40. rokiem ??ycia, a?? do os??b w wieku emerytalnym, kt??re kochaj? swoje zwierzaki i wbrew pozorom wiedz?, jak zrobi? zdj?cie czy za??o??y? profil ?? dodaje Tomasz Miko??ajewski.

Tego typu portale nie s??u??? jedynie rozrywce. Integruj? spo??eczno??? mi??o??nik??w zwierz?t, pozwalaj? na wymian? opinii i do??wiadcze?? zwi?zanych z opiek? nad podopiecznymi, a tak??e pomagaj? w promowaniu adopcji zwierz?t bezdomnych.

Authors
Top