W ca??ym kraju odbywaj? si? akcje charytatywne, kt??re maj? na celu pom??c czworonogom przetrwa? zim?

Zima to wyj?tkowo trudny czas szczeg??lnie dla bezdomnych zwierz?t. Istniej? sposoby, by u??atwi? im przetrwanie. Mieszka??cy blok??w mog? udost?pni? piwnice kotom, kt??re znajd? w pomieszczeniu karm?, wod? i kuwet?. Podobne schronienie mo??e stanowi? karton postawiony w ma??o ruchliwym miejscu na osiedlu, zaopatrywany w posi??ki dwa razy dziennie. Wesprze? mo??na tak??e zwierz?ta w schronisku.

?? Warto zosta? wolontariuszem w schronisku. Wi???e si? to z czasem, ale sposoby pomocy s? r????norodne. Mo??na np. raz dziennie wychodzi? na spacer z czworonogami albo regularnie pyta? o bie???ce potrzeby plac??wki. Odrobina karmy, ciep??y koc, ??rodek przeciw pch??om czy obro??a nie stanowi? du??ego wydatku, a zaspokajaj? podstawowe zapotrzebowanie schroniska ?? m??wi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle W??odzimierz Doroszkiewicz, starszy inspektor ds. ochrony zwierz?t OTOZ Animals.

Za opiek? nad bezdomnymi zwierz?tami odpowiadaj? urz?dy miast, kt??re prowadz? bezp??atne programy sterylizacji. Dzi?ki temu systematycznie zmniejsza si? liczba bezpa??skich czworonog??w. Coraz wi?cej os??b zamiast kupowania rasowego pupila decyduje si? na adopcj? psa lub kota ze schroniska.

?? Je??li kto?? nie mo??e pozwoli? sobie na zapewnienie domu czworonogowi ze schroniska, mo??e kupi? karm?. Taki ma??y gestem jest wielk? pomoc? dla cierpi?cych zwierz?t ?? m??wi aktorka Agnieszka Kawiorska, kt??ra ch?tnie anga??uje si? w akcje pomocy zwierz?tom.

W ca??ym kraju odbywaj? si? akcje charytatywne, kt??re maj? na celu pom??c czworonogom przetrwa? zim?, np. Pusta Miska czy Pomaganie na Merdanie. W ubieg??y weekend mia??a miejsce inicjatywa ??Pom????my zwierz?tom przetrwa? zim?? zorganizowana wsp??lnie przez Tesco oraz Og??lnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierz?t OTOZ Animals. Polega??a ona na zbi??rkach ??ywno??ci oraz produkt??w dla ps??w i kot??w, takich jak koce, poduszki czy zabawki. Na potrzeby schronisk dla zwierz?t przeznaczono r??wnie?? cz???? dochod??w ze sprzeda??y karmy.

Tak??e zwierz?ta, kt??re maj? dom, wymagaj? szczeg??lnej troski w ch??odne dni. Kluczowym czynnikiem s? pe??nowarto??ciowe posi??ki. Ciep??o rozgrzewaj?ce organizm produkowane jest dzi?ki diecie obfituj?cej w ??r??d??a energii, np. t??uszcze. W porozumieniu z weterynarzem mo??na wzbogaca? je o r??wnie?? o dodatkow? porcj? witamin lub preparat??w podnosz?cych odporno???.

Psy mieszkaj?ce na zewn?trz lepiej znosz? niskie temperatury w dobrze ocieplonej i zabezpieczonej przed podmuchami zimnego wiatru budzie. Kiedy temperatura za oknem znacz?co spada, korzystnym rozwi?zaniem jest przenocowanie psa w pomieszczeniu. Podczas spacer??w pies powinien utrzymywa? sta??? temperatur?. Oznacza to nieprzegrzewanie go w nieoddychaj?cych ocieplaczach, pod kt??rymi kondensuje si? para wodna, jak r??wnie?? zapobieganie zjadaniu ??niegu, kt??ry gwa??townie och??adza b??on? ??luzow? gard??a, powoduj?c infekcje.

Authors
Top