W okresie noworocznym przybywa w??a??cicieli ps??w i kot??w, kt??rym zdarza si? zgubi? swojego pupila

W okresie noworocznym przybywa w??a??cicieli ps??w i kot??w, kt??rym zdarza si? zgubi? swojego pupila. Zwierz? z regu??y trafia do schroniska dla bezdomnych zwierz?t. Je??li ma jednak wszczepiony specjalny czip, dzi?ki kt??remu wiadomo do kogo nale??y, szybko wraca do swojego domu. W samej Warszawie ten typ oznakowania posiada ju?? ok. 80 tys. czworonog??w.

Wanda Dejnarowicz, dyrektor warszawskiego schroniska dla bezdomnych zwierz?t ??Na Paluchu? wylicza, ??e 31 grudnia 2013 r. do plac??wki trafi??o 15 zwierz?t, a od 1 do 3 stycznia 2014 r. ok. 30 czworonog??w.

?? Ale 30 zosta??o ju?? wydanych ?? m??wi agencji Newseria Lifestyle Wanda Dejnarowicz i dodaje, ??e zwierz?ta w wi?kszo??ci przypadk??w trafi??y do schroniska nie z powodu porzucenia, a przez nieuwag? rozbawionych w tym okresie w??a??cicieli.

Czip pozwoli?? szybko zidentyfikowa? miejsce zamieszkania czworonoga. W Polsce czipowanie nie jest jednak obowi?zkowe. Mimo to coraz wi?cej w??a??cicieli poddaje pupila takiemu zabiegowi.

?? Pies nie jest bezimienny. Mo??na egzekwowa? sumienno??? wykonywania opieki nad tym zwierz?ciem ?? m??wi dyrektorka schroniska ??Na Paluchu?.

W schronisku tym od po??owy 2005 r. wszystkie zwierz?ta, kt??re tam przebywaj?, s? obowi?zkowo czipowane. Dodaje, ??e dzi?ki takim dzia??aniom plac??wka wie, do kogo zwierz? trafi??o i czy jest dobrze traktowane.

?? Je??eli zwierz? jest w z??ym stanie, mo??emy jako schronisko napisa? pismo do prokuratury czy policji o wszcz?cie post?powania wobec osoby, kt??ra niew??a??ciwie zajmuje si? zwierz?ciem. Cz?sto tak robimy ?? przyznaje dyrektorka schroniska.

W wielu miastach organizowane s? akcje bezp??atnego czipowania zwierz?t. Wanda Dejnarowicz wylicza, ??e w Warszawie od 2007 r. czipy dosta??o ok. 80 tys. ps??w i kot??w.

Elektroniczny czip ma wielko??? ziarenka ry??u. Wprowadza si? go podsk??rnie na szyi lub mi?dzy ??opatkami. Posiada on specjalny numer, dzi?ki kt??remu wiadomo, kto jest w??a??cicielem zwierz?cia. Dane z czipa odczytuje specjalny czytnik, kt??ry posiadaj? wskazane plac??wki, np. schroniska dla bezdomnych zwierz?t czy lecznice weterynaryjne.

Obowi?zkowo nale??y zaczipowa? zwierz?, je??eli chcemy podr????owa? z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Authors
Top