Liczba maltretowanych zwierz?t ro??nie

Z roku na rok coraz wi?cej zwierz?t pada ofiar? zn?cania si?. W 2012 r. polska policja zaj???a si? a?? 2170 takimi sprawami. To najwi?cej od 10 lat. Dlatego znani ludzie m.in. Iwona Guzowska czy Przemys??aw Saleta w???czyli si? w kampani? ??Pi???ciarze przeciw bokserom i nie tylko?. Akcja ma pom??c w walce z maltretowaniem zwierz?t, a przede wszystkim ps??w.

Uwag? na problem ma zwr??ci? specjalny kalendarz na rok 2014. W sesji do niego wzi?li znani pi???ciarze m.in. Albert ??Dragon? Sosowski, Iwona Guzowska, Przemys??aw Saleta, Mariusz ??Viking? Wach i Pawe?? Skrzecz. Wszyscy wcielili si? w posta? psa, kt??ry zosta?? ??le potraktowany przez w??a??ciciela, m.in. by?? nieleczony, zamykany w upa?? w samochodzie, przywi?zywany do budy, wyrzucany z auta czy topiony w worku w jeziorze.

?? By??am psem, kt??ry jest u weterynarza, ??eby zwr??ci? uwag? na to, ??e bior?c pod opiek? zwierzaka, jeste??my odpowiedzialni r??wnie?? za jego leczenie, za dbanie o niego. Nie tylko takie codzienne, czyli woda, karma, wyprowadzanie, czu??o???, ale r??wnie?? jeste??my odpowiedzialni za to, ??e wtedy, kiedy si? ??le dzieje, kiedy choruje, jeste??my zobowi?zani do tego, ??eby podj?? leczenie ?? m??wi Iwona Guzowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

By??a mistrzyni ??wiata w boksie zauwa??a, ??e w Polsce najwi?cej maltretowanych zwierz?t ??yje na wsiach.

?? Cz?sto jeszcze traktuje si? zwierz?ta instrumentalnie. Niejednokrotnie by??y przecie?? reporta??e o rolnikach, kt??rzy hoduj? psy, ??eby p????niej zrobi? z nich smalec. Natomiast okrutni ludzie znajd? si? wsz?dzie. Nie tylko w mie??cie, nie tylko na wsi. I nie tylko w Polsce, ale na ca??ym ??wiecie. Ale im wi?cej o tym m??wimy i otwarcie m??wimy, wi?ksza szansa na to, ??e b?dziemy reagowa?. I to w por?, a nie wtedy, kiedy jest ju?? za p????no ?? dodaje Guzowska.

Ambasadorami kampanii zostali m.in.: Jolanta Kwa??niewska, Daniel Olbrychski, Micha?? ??ebrowski, Krzysztof Cugowski, Andrzej Supron, Szymon Ko??ecki, Ludwik Dorn. Kampanii towarzyszy tak??e piosenka pt. ??Wind? do psiego nieba?. Znani raperzy wcielaj? si? w role ps??w i opowiadaj? o swoim losie.

Kalendarz mo??na kupi? w sklepach w ca??ym kraju i w internecie. Pieni?dze zebrane ze sprzeda??y, zostan? przeznaczone na zakup karmy dla ps??w.

Authors
Top