Relacje kot-pies

Nie lubi si? jak pies z kotem. Albo: kocha si? jak pies z kotem. Czyli na jedno wychodzi i tak: zawsze na nienawi???. A jednak, s? wyj?tki od tej regu??y, i to niema??e, w dodatku zale???ce od wychowania i psa i kota. Jakim go wychowasz, takiego go masz.

Jednak pami?taj, o psa wychowujesz zar??wno ty, cz??owiek, ale wychowuj? te?? go inne zwierz?ta z jakimi przebywa. Przyk??ad: pies jest w??r??d innych ps??w, kt??re ??le reaguj? na koty. Ten pies uczy si? od innych ps??w z??ych nawyk??w, i potem, je??li jest ju?? nawet odizolowany od tych ps??w, jest w nowym domu, w nowej rodzinie, nadal zachowuje si?, jakby chcia?? zje??? kota. Dopa??? i zje???. Wzgl?dnie najpierw rozszarpa?.

Co zrobi? z takim psem? O ile to mo??liwe, to warto spr??bowa? go uczy? innego zachowania w stosunku do kot??w. Zw??aszcza, je??li mamy lub chcemy mie? kota w domu. Je??li mamy w domu mie? ma??ego kotka, musimy by? bardzo ostro??ni. Jest szansa, ??e pies si? do niego przyzwyczai, jednak musimy mu pokaza?, ??e ten kotek jest cz???ci? rodziny, i ??e nie wolno psu na niego warcze?, szczeka? ani tym bardziej rzuca? si?.

Ostro??nie pokazujemy kotka, ale trzymamy psa w tym czasie. Nie mo??emy pozwoli?, aby zrobi?? krzywd? kotu. Dopiero po jakim?? czasie, powoli dajemy psu luzy i obserwujemy. Kiedy pies chce zrobi? co?? z??ego zwierz?ciu, karcimy go za to, upominamy, m??wimy, ??e nie wolno. Je??li pies jest reformowalny, nauczy si? w ko??cu. Potem na pewno b?d? si? nieraz ??ciera? ich interesy, i by? mo??e stocz? jak??? wojn?, jednak pilnujemy, na ile to mo??liwe, aby nikomu nic si? nie sta??o. Zw??aszcza uwa??ajmy na ma??e kociaczki, bo du??y kotek bardziej sobie poradzi, np. drapi?c go, gdy ten chce mu co?? zrobi?. Ten ma??y jednak jest bardziej bezbronny.

Pies z kotem mog? ??y? w wielkiej zgodzie. Znam domy, gdzie jest kilka ps??w i kotek, wychowywany od ma??ego, wprowadzony do domu, kiedy te psy by??y ju?? doros??e. Znam te?? dom z jednym psem i dwoma kotkami ?? wszyscy ??yj? w przyja??ni. Lub te?? inne domy, gdzie jest jeden pies i jeden kot, i nikt nikomu nie robi krzywdy. Jest to zatem mo??liwe, tylko trzeba nad tym bardzo popracowa?.
mks

Authors

Related posts

Top