Psy Japo??skie

Psy Japo??skie

autorem artyku??u jest RobertK RobertK


imagesPsy japo??skie (Nihon ken) to 6 ras oficjalnie uznanych w Japonii za rasy ojczyste, tzn, takie kt??re za swoich podstawowych przodk??w posiadaj? psy pochodz?ce z wysp japo??skich. S? to: Akita Inu, Hokkaido Inu, Kai Inu, Kishu Inu, Shiba Inu oraz Shikoku Inu.Za wyj?tkiem Shiba Inu, wszystkie obecnie nosz? nazwy pochodz?ce od nazw prowincji japo??skich w kt??rych zosta??y wyhodowane.

Przyrostek Inu oznacza w j?zyku japo??skim po prostu pies, w j?zyku tym wyst?puje tak??e drugie okre??lenie psa – Ken. Ken u??ywany jest w momencie gdy m??wimy o jakim?? konkretnym psie, a termu Inu u??ywamy zazwyczaj do okre??lania bli??ej nie sprecyzowanego psa. W j?zyku potocznym o wiele cz???ciej u??ywany jest termin Ken.

Opr??cz wymienionych powy??ej ras, na ??wiecie wyr????nia si? obecnie jeszcze pi?? ras ps??w, kt??re zosta??y ukszta??towane w Japonii, jednak na bazie ps??w sprowadzonych do tego kraju. S? to Japo??ski Chin, Szpic Japo??ski, Japo??ski Terrier, Tosa Inu (Japo??ski Pies Bojowy) i Akita Ameryka??ska.

Wszystkie rodzime Psy Japo??skie maj? charakterystyczny, podobny wygl?d (pies w typie szpica z zakr?conym ogonem), ale s? oceniane wed??ug w??asnych, wyr????niaj?cych je cech morfologicznych (budowa fizyczna) i charakteru. Od roku 1931 by??y stopniowo uznawane za japo??skie pomniki przyrody (tennen kinenbutsu).

Rodzime rasy Japo??skie dzieli si? na 3 kategorie:

Rasy ma??e:

(Shiba Inu)

– Wysoko???: pies 39,5 cm; przedzia?? 38-41 cm; suka 36,5 cm; przedzia?? 35-38 cm;

– Waga: pies 8-11 kg; suka 7-9 kg;

Rasy ??rednie:

(Kishu Inu, Shikoku Inu, Hokkaido Inu, Kai Inu)

– Wysoko???: pies 52 cm; przedzia?? 40-55 cm; suka 49 cm; przedzia?? 46-52 cm;

– Waga: pies 17-23 kg; suka 15-18 kg;

Rasy du??e:

(Akita)

– Wysoko???: pies 67 cm;przedzia?? 64-70 cm; suka 61 cm; przedzia?? 58-64 cm;

– Waga: pies 35-45 kg; suka 35-45 kg;Podobnie jak i w wielu innych dziedzinach ??ycia w kt??rych d???? do perfekcji, Japo??czycy postanowili stworzy? psa idealnego. I nale??y przyzna?, ??e im si? to uda??o. Shiba Inu ?? jest obecnie najpopularniejszym psem japo??skim w Japonii, rocznie rodzi si? oko??o 100,000 szczeni?t, najlepsze egzemplarze ps??w s? w Japonii otaczane czci? r??wn? czci koni arabskich w Arabii Saudyjskiej. Shiba Inu s? psami idealnymi do ??ycia w gigantycznych miastach japo??skich. S? ekstremalnie czyste, bardzo przywi?zane do swojej ludzkiej rodziny, a jednocze??nie na tyle niezale??ne i samodzielne, by nie t?skni? gdy w??a??ciciele przebywaj? w pracy.

??Ma??y samuraj? ?? tak cz?sto mawia si? o shiba inu, nawi?zuj?c tym samym to ich wi?kszych ??kuzyn??w? ?? Akita Inu. ??To pies kt??ry nie zdaje sobie sprawy ze swoich niewielkich rozmiar??w?, mawiaj? cz?sto ich w??a??ciciele. To prawda. Mimo drastycznej r????nicy w wielko??ci, charakter shiba inu bardzo przypomina charakter akit. To psy twarde, nieufne wobec obcych ludzi, mog? by? agresywne wobec nieznajomych zwierz?t. Z regu??y shiba inu rzadko okazuje l?k przed wi?kszymi psami, zapomina o swoich rozmiarach i dzielnie staje do konfrontacji. Niewiele os??b odwa??y si? wej??? na teren pilnowany przez gro??nie szczekaj?cego shib?.
Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#shiba inu sprzedam 2011 #grzywacz japoński #psy japońskie #shiba inu sprzedam #psy japonskie #japonia wikipedia

Authors
Tags , , , ,

Related posts

Top